Konst på Södertälje sjukhus

Uppläsning

På Södertälje sjukhus möter besökare konst på flera centrala platser. Vid den stora om- och tillbyggnaden av sjukhuset anlitas tre konstnärer för gestaltningsuppdrag. Kulturförvaltningen köper också in ett stort antal konstverk för placering allt eftersom de färdigställda delarna öppnar.

Detta gör vi

Kulturförvaltningen driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna. Vi utlyser konstuppdrag och anlitar konstkonsulter. Konstprojektledare på konstenheten ingår i byggprojekten.

Syfte

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Som en stark och obunden kraft ska den stärka humanistiska och demokratiska samhällsideal. Konstens funktion i den offentliga miljön är att vara konst. I samspel med andra funktioner ska den konstnärliga integriteten värnas och tillvaratas.

Vem påverkas och tidsplan

De som möter konsten kommer ha en spridning ibland annat ålder, kön, kulturell bakgrund, språk, sexualitet och funktionsförutsättningar. Upplevelsen av ett konstverk är personlig och sker utifrån olika förutsättningar. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Nya byggnader binder samman

Södertälje sjukhus grundades 1907 och har under årens lopp byggts om och ut ett flertal gånger. Sjukhuset har en stark lokal förankring och tydlig plats i stadsbilden. Om- och nybyggnationen pågår mellan 2015-2019 och är en del av landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvård. Enligt procent-regeln ska 2% av byggbudgeten gå till konstnärlig gestaltning. Kulturförvaltningen har till uppdrag att att arbeta med konst i landstinget.

Konstprogram

Nya Södertälje konstprogram är samordnat med ett övergripande gestaltningsprogram för sjukhuset. Här formuleras riktlinjer och en övergripande vision för den konstnärliga gestaltningen.

Konstuppdrag

Kulturförvaltningen har förtydligat viktiga platser för konsten och skapa ett sammanhållande koncept för de konstnärliga gestaltningsuppdragen.
Programmet beskriver också den struktur som kommer ligga till grund för planeringen av de konstnärliga uppdragen och inköp av konst. På kulturförvaltningens sida kan man läsa mer om konsten på sjukhuset. Under 2016 gavs konstnärerna Siri Tolander, Emma Hartman och Brad Downey konstnärliga gestaltningsuppdrag för Södertälje sjukhus. 

Om konsten på Södertälje sjukhus

Konsten inom landstinget är alltid placerad med hänsyn till verksamhet och plats. Södertälje är en plats där 51% av invånarna har utländsk bakgrund. Man kan säga att stora delar av världen finns i Södertälje, och det blir en viktig faktor i arbetet med konsten.

I mars 2017 presenterades konsten av konstnärerna själva först för personalen och ytterligare för landstingsråd, sjukhusledning, och press i närvaro av Prinsessan Sofia vid invigningen.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!