Konst på Södertälje sjukhus

Uppläsning

På Södertälje sjukhus möter besökare konst på flera centrala platser. Vid den stora om- och tillbyggnaden av sjukhuset anlitas konstnärer för gestaltningsuppdrag av kulturförvaltningen.

  Detta gör vi

  Kulturförvaltningen driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna. Konsten ska framförallt fylla sin roll att vara just konst och därmed bidra till en attraktiv och mänsklig sjukhusmiljö. För de utvalda platserna utlyser kulturförvaltningen konstuppdrag.

  Syfte

  Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Som en stark och obunden kraft ska den stärka humanistiska och demokratiska samhällsideal. Konstens funktion i den offentliga miljön är att vara konst. I samspel med andra funktioner ska den konstnärliga integriteten värnas och tillvaratas.

  Vem påverkas och tidsplan

  De som möter konsten kommer ha en spridning ibland annat ålder, kön, kulturell bakgrund, språk, sexualitet och funktionsförutsättningar. Upplevelsen av ett konstverk är personlig och sker utifrån olika förutsättningar. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

  Nya byggnader binder samman

  Södertälje sjukhus grundades 1907 och har under årens lopp byggts om och ut ett flertal gånger. Sjukhuset har en stark lokal förankring och tydlig plats i stadsbilden.
  Två nya byggnader med plats för bl.a. ny akutmottagning, operation, förlossning och röntgen tillkommer vid pågående ombyggnad. Arkitektoniskt binds byggnaderna från de olika tidsepokerna därmed ihop. Byggnadsstrukturen blir mer koncentrerad och de logistiska sambanden förbättras. Entrétorget och sjukhusets huvudingång blir mer lättillgänglig och synliggjord.

  Konstprogram

  Nya Södertälje konstprogram är samordnat med ett övergripande gestaltningsprogram för sjukhuset. Här formuleras riktlinjer och en övergripande vision för den konstnärliga gestaltningen.

  Konstuppdrag

  Kulturförvaltningen har förtydligat viktiga platser för konsten och skapa ett sammanhållande koncept för de konstnärliga gestaltningsuppdragen.
  Programmet beskriver också den struktur som kommer ligga till grund för planeringen av de konstnärliga uppdragen och inköp av konst. På kulturförvaltningens sida kan man läsa mer om konsten på sjukhuset. Under 2016 gavs konstnärerna Siri Tolander, Emma Hartman och Brad Downey konstnärliga gestaltningsuppdrag för Södertälje sjukhus.

   

   

  Tillbaka till alla projekt

  Hjälp oss att förbättra Sll.se!

   
  Tillbaka till alla projekt

  Hjälp oss att förbättra Sll.se!