Detta gör vi

Konstnärligt gestaltningsprojekt i nya stadsdelen Hagaplan.

Syfte

Konsten blir en länk mellan Stockholm och Solna.

Vem påverkas och tidplan

2025 ska hela Hagastaden stå klart.

I ett tidigt skede i Nya Karolinska Solna (NKS) projektet identifierades sjukhusets entrétorg som en viktig plats för konst och finns angivet i NKS konstprogram. Där beskrivs vikten av samordning över aktörer i området.

NKS ingår i utvecklingen av den nya stadsdelen Hagastaden som knyter ihop Stockholm med Solna kommun. Utformningen av Hagastaden innebär samordning mellan många olika aktörer över kommungränserna. Området har idag ett starkt fokus på forskning inom life science och den politiska visionen är att området ska utvecklas till norra Europas största life science-kluster och bli en vetenskapsstad i världsklass. Området färdigställs i etapper, först med NKS och torget Hagaplan 2018 och därefter bostadsområdet i utsträckning österut. 2025 ska hela Hagastadsområdet stå klart.

De tre offentliga konstorganisationerna (Statens konstråd, Stockholm konst och Landstingets kulturförvaltning) har ansvar för konsten i olika delar av området. Ett gemensamt övergripande konstprogram formulerades 2012, "Livets byggstenar", där de tre konstaktörerna förbinder sig att ha ett gemensamt förhållningssätt till konstgestaltningsprojekten. Målsättningen är att skapa en övergripande helhet kring den konstnärliga gestaltningen i Hagastaden, genom samverkan mellan stat, landsting och kommun. Konsten ska utgöra en viktig och identitetsskapande del i den övergripande gestaltningen av Hagastaden.

Under 2014/2015 har Stockholm konst, Statens konstråd och Stockholms läns landstings kulturförvaltning genomfört ett konstprojekt (ArtResLab) där sex utvalda konstnärer har haft ett utbyte med forskare inom life science med avsikten att få en kontextuell fördjupning och tidig samverkan med landskapsarkitekt. Projektet resulterade i sex idéförslag för olika platser i Hagastaden. Landstingets två konstnärer lämnade varsitt idéförslag för Hagaplan.

Nu har arbetet med genomförandet av de olika konstgestaltningarna för Hagastaden inletts. Varje konstorganisation ansvarar för sina egna konstnärers fortsatta process för vidareutveckling och utförande av de framställda idéförslagen. Landstingets kulturförvaltning har inför uppstart av genomförandeprojektet för Hagaplan tilldelat de två konstnärer som medverkade i ArtResLab parallellt skissuppdrag tillsammans med ytterligare tre konstnärer som valdes genom utlysning i februari 2016. De totalt fem konstnärerna har lämnat varsitt skissförslag och ett har valts för genomförandeuppdrag efter konstenhetens process för bedömning och beslut. Förslaget har även godkänts i NKS konstråd och NKS konstkommitté, Exploateringskontoret, A&J Landskap AB, Svante Torell, FUT, Stockholm konst och Statens konstråd.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!