ArtResLab

Uppläsning

ArtResLab är ett samarbete mellan Landstingets kulturförvaltning, Stockholm konst och Statens konstråd. Den första delen med mötesforum för del deltagande är avslutad. Nästa fas syftar till gestaltning.

Detta gör vi

Tanken är att ge konstnärerna fördjupad kunskap om den forskning som kommer att prägla det nya området, och att ge forskarna ökad kännedom om konstnärliga arbetsprocesser.

Syfte

Syftet är att få fram idéskisser för konstnärliga gestaltningar i Hagastaden. Mötet mellan de båda yrkesgrupperna bidrar också till utvecklingen av nya metoder för samverkan mellan konst och forskning.

Vem påverkas och tidplan

ArtResLab Hagastaden är ett projekt som sammanför konstnärer med forskare inom Life Science. Första delen avslutas 2015 och under 2016 fortsätter den andra delen med

Unik mötesplattform

Residensen ska ses som ett självständigt projekt där deltagarna berikar varandra över sina egna disciplin- och områdesgränser. På så vis ges förutsättningar för inspiration och idéutbyten såväl mellan konstnärer/forskare som mellan forskare och konstnärer sinsemellan. Genom gemensamma möten i en kreativ och utforskande miljö genereras nya kunskaper och erfarenheter som inspirerar i det egna arbetet.

Utbyte mellan forskare och konstnärer

I ett ömsesidigt utforskande av varandras arbetsfält möts forskare och konstnärer på lika villkor. Utbytet består av ett antal gemensamma tillfällen under en tidsperiod mellan ca 0,5-1 år. Det är ett bindande engagemang för hela perioden där deltagarna förväntas bidra aktivt till att forma innehållet vid mötestillfällena. Forskarna bjuder in konstnärerna att ingå i deras forskargrupper och på omvänt vis bjuds forskarna in till möten med de deltagande konstnärerna. De tre konstorganisationernas arbetsgrupp ansvarar för att organisera de sistnämnda mötena.

Konstnärliga gestaltningar i Hagastaden

Residensutbytet ger konstnärerna förutsättningar att reflektera över och tillföra ett kritiskt perspektiv till sammanhanget. För att utbytet ska ge bäring på de konstnärliga gestaltningarna i Hagastaden kommer några konstnärers deltagande vara kopplade till uppdrag. I dessa fall följer ett skissuppdrag för konstnärlig gestaltning direkt efter residensperioden.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!