Kunskapscentrum ska vässa arbetet mot våld i nära relationer (FP)

Landstinget ska inrätta ett kunskapscentrum för våld i nära relationer. Denna permanenta organisation för att stödja arbetet mot våldet innebär en satsning på fyra miljoner per år. Samtidigt ska handlingsprogrammet för våldutsatta kvinnor utvidgas till allt våld i nära relationer.

- Våldet mot kvinnor är ett stort samhällsproblem – varje år anmäls över 4.000 fall i Stockholms län, men det verkliga antalet är kanske fem gånger så stort. Men problemet omfattar inte bara män som slår kvinnor. Det kan handla våld mot män, om samkönade relationer, eller vuxna barn och åldriga föräldrar. Därför har vi gett uppdraget att uppdatera och utvidga handlingsprogrammet till att gälla allt våld i nära relationer, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

- Erfarenheten är att införandet av handlingsprogrammet måste bli effektivare, och efterlevnaden bli bättre. Arbetet mot våld i nära relationer omfattar hela landstinget. Alla verksamheter har och ska känna ett ansvar. Man måste kunna se tecken, våga fråga och veta hur man ska hantera ett svar från en person som utsätts för våld av en närstående. Då behövs såväl kunskap som tydliga lokala rutiner, understryker Birgitta Rydberg (FP).

- Vårt nya kunskapscentrum ska samordna arbetet mot relationsvåld såväl inom landstinget som med andra aktörer som polis och socialtjänst. Nu får vi större resurser, en starkare central organisation och bättre möjligheter att föra ut handlingsprogrammet och följa upp att det efterlevs. Personalen ute i verksamheterna ska få utbildning och generell kunskap, men också direkt stöd i samband med en specifik patientkontakt, berättar Birgitta Rydberg (FP).

FAKTA & BAKGRUND:
KUNSKAPSCENTRUM MOT  VÅLD I NÄRA RELATIONER

Hälso- och sjukvårdens ansvar är att upptäcka, behandla, dokumentera, hänvisa och förebygga våldet och dess konsekvenser. Sedan 2005 har Handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor varit vägledande för Stockholms läns landstings arbete. Personal inom de flesta vårdområden har erbjudits att delta i utbildningar för att öka kunskapsnivån samt att stödja verksamheterna i utformandet av lokala, skriftliga rutiner. Totalt har cirka 5.000 medarbetare inom framför allt primärvården deltagit. Trots dessa satsningar är beredskapen och intresset varierande bland olika vårdenheter.

Det nya kunskapscentret ska stärka arbetet och ha ett trefaldigt uppdrag:
- Samordning, så att alla som arbetar med relationsvåld kan utnyttja varandras erfarenhet och kompetens. Samordning också med externa aktörer som Operation Kvinnofrid, polisen, socialtjänsten, rättsväsendet, andra myndigheter och frivilliorganisationer.

- Utbildning och information för personal i vården, och ökad kunskap genom eget utvecklingsarbete och forskning.

- Handledning och konsultation, för att ge vårdpersonal stöd och råd i direkt anknytning till patientkontakten.

Publicerad datum:
2011-11-19
Ansvarig redaktör:
e-post