Vad gör landstinget?

Rent praktiskt arbetar vi på många olika fronter och på olika nivåer i organisationen för att förverkliga ett integrerat jämställdhetsperspektiv i alla våra verksamheter.

På övergripande nivå kan det bl a handla om utbildningar, informationsåtgärder, verksamhetsutveckling, nätverk, policys, riktlinjer och uppföljning mm. Men det kan också handla om att analysera könsuppdelad statistik som vid behov ska leda till förslag på åtgärder och uppföljning. Nyckeltal för jämställdhet och jämlikhet håller på att utvecklas. Vi arbetar både med arbetsgivar- och verksamhetsperspektivet.

Jämställdhetsstrateg
För att stärka det övergripande jämställdhetsarbetet har en jämställdhetsstrateg tillsatts. Jämställdhetsstrategen har en viktig nyckelfunktion och är jämställdhetsansvarig inom landstinget med fokus på verksamhetsutveckling med genusperspektiv, framför allt inom hälso- och sjukvården men även inom landstingets övriga verksamheter.

Certifierad jämlikhets- och  jämställdhetsutbildning för chefer
Som första landsting i Sverige driver Stockholms läns landsting en Certifierad jämlikhets- och jämställdhetsutbildning för chefer. Mer än hälften av landstingets chefer har deltagit i utbildningen.
Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna har förvärvat kunskap om jämlikhet, jämställdhet och genuskunskap kopplat till verksamhets- och arbetsgivaransvar och därmed har förutsättningar att ta ansvar för och driva ett professionellt förändringsarbete för en jämlik och jämställd verksamhet. I utbildningen ingår även kunskap om organisationsstruktur, organisationskultur och förändringsarbete. Fakta, statistik och såväl svensk som internationell forskning utifrån ett samhälls-, organisations- och individperspektiv presenteras. Dessutom ingår ett avsnitt om genusmedicin där betydelsen av könsuppdelad statistik och genusanalys i vården betonas. Evidensbaserad kunskap inom genusmedicin ingår. 

Jämix
Sedan 2006 deltar landstinget i Nyckeltalsinstitutets (NI) jämställdhetsindex (Jämix). Jämix är framtaget i samverkan med före detta JämO och nyckeltalen ger en indikation på hur jämställdheten ser ut i en organisation. De nio nyckeltalen visar relationen kvinnor och mäns värden.  Resultatet av indexet ger en bra grund för diskussion och erfarenhetsutbyte samt är ett bra sätt att följa upp jämställdhet och arbetsvillkor. Nyckeltalen är en plattform i våra jämställdhets- och mångfaldsplaner

Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
Hälso- och sjukvårdens uppgift när det gäller våld mot kvinnor är att på ett professionellt sätt upptäcka och identifiera våldet som direkt eller bakomliggande orsak till ohälsa när en kvinna söker vård. Vårdpersonal ska erbjuda ett gott medicinskt och psykosocialt omhändertagande, dokumentera och vid behov hänvisa vidare. Uppdraget har från 2011 utvidgats till att omfatta våldsutsatta i nära relation.

För att säkerställa att detta görs antog Landstingsfullmäktige i december 2005 ett handlingsprogram benämnt Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.  I handlingsprogrammet finns checklistor, förslag på ruiner kring omhändertagandet, råd och säkerhetsplaner med mera. Utbildningsinsatser, stöd och sakkunskap ges för att öka främst hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens.

Dessutom har Stockholms läns landsting som arbetsgivare tagit fram ett stöddokument för chefer, personalhandläggare med flera  ” Se – Identifiera – Agera. Konkreta tips och råd – Vägledning för chefer med flera om våld i den anställdas nära relation”.  Detta är en komplettering till handlingsprogrammet.

Utländsk vårdpersonal
Vi är en av Sveriges största arbetsgivare med runt 43 000 medarbetare runt om i länet. Landstinget arbetar med att underlätta för vårdpersonal med examen från länder utanför EU/EES att erhålla svensk legitimation och en god introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer på om detta www.sll.se 

Senast uppdaterad:
2014-04-03
Ansvarig redaktör: SLL Personal och utbildning
Kontakta redaktionen

Kontakt:

Ulrika Gellerstedt

Personalstrateg

e-post: ulrika.gellerstedt@sll.se

Anna Kullberg

Jämställdhetsstrateg

e-post: anna.kullberg@sll.se