Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten. Nämnden ska samverka med berörda kommuner och andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen.

I nämndens uppdrag ingår också att samverka med handikapporganisationer för att förenkla för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken.

Förvaltning, utskott och beredningar

Till stöd för trafiknämnden finns trafikförvaltningen, ett färdtjänstutskott samt två beredningar.

Trafikförvaltningen

Ansvarar för att bereda trafikpolitiska ärenden till trafiknämnden samt planera, bygga och för att driften av kollektivtrafiken fungerar i länet. Trafiknämnden och trafikförvaltningen utgör – på landstingsfullmäktiges uppdrag – regional kollektivtrafikmyndighet.

Färdtjänstutskottet

Ansvarar för landstingets myndighetsutövning i form av prövning och beslut av färdtjänsttillstånd samt prövning och beslut om behov av ytterligare tilldelning av resor.

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen

Stödjer trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst. Beredningen följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

Beredningen för sjötrafik

Stödjer trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande kollektivtrafik till sjöss. Beredningen följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med skärgårdskommunerna och andra externa intressenter.

 

Senast uppdaterad:
2013-01-07
Ansvarig redaktör: LSF Kommunikation
Kansliavdelningen