Uppförandekod för leverantörer

Varje år upphandlar landstinget produkter och tjänster för miljardbelopp.  De väsentligaste tilläggen i den föreslagna uppdaterade koden är hänvisningen till FN:s deklaration mot korruption samt att koden utöver att omfatta varuleverantörer även omfattar tjästeleverantörer.
 

Sedan 2010 samarbetar alla landsting och regioner med att ställa sociala krav vid upphandlingar och har en gemensam uppförandekod för leverantörer. Under våren 2013 antog landstingsfullmäktige en revidering av uppförandekoden. 
 
Uppförandekoden baseras på ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) åtta kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.
 
En utmaning är dock att följa upp krav i långa leverantörsled. Därför har Sveriges regioner och landsting tillsammans med Miljöstyrningsrådet tagit fram ett verktyg för att både förenkla och effektivisera avtalsuppföljningen av de sociala kraven.

Sju prioriteringsområden har också utsetts: instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operationsartiklar och engångsartiklar, handskar, förbandsartiklar, textiliter, IT och läkemedel.
 
Verktyget, som kallas Uppföljningsportalen, består av en databas där avtal som inkluderar sociala krav registreras och där leverantörerna lämnar information om hur de sociala kraven uppfylls genom att besvara ett antal frågor i databasen.

Senast uppdaterad:
2013-10-07
Ansvarig redaktör: Mathias Brink
Kontakta oss