Hållbar upphandling

Stockholms läns landsting upphandlar årligen produkter och tjänster för miljardbelopp. Genom upphandlingar och inköp kan landstinget bidra till att en hållbar utveckling nås.  

Hållbar utveckling genom hållbar upphandling

Hållbar utveckling vilar på tre ben: ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Inom Stockholms läns landsting är ett av sätten att arbeta med hållbar utveckling att ställa krav vid upphandling. En hållbar upphandling innebär att de tre benen ingår i upphandlingsprocessen:

Ekonomisk utveckling innebär att göra bra affärer som ger långsiktig tillväxt – tillsammans med leverantörer som har kontroll över produktionskedjan.

Ekologisk utveckling innebär att arbeta för att begränsa klimatpåverkan och kemikaliespridning samt för effektiv resursanvändning.

Social utveckling innebär att arbeta för att grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor uppfylls vid produktionen av varor och tjänster. 

Höga miljökrav

Landstinget ställer höga miljökrav vid upphandling av både varor och tjänster. Genom att ställa höga krav och styra urvalet av varor och tjänster som används i våra olika verksamheter kan vi även påverka utbudet på marknaden att bli mer miljöanpassat.

Miljökrav ställs vid alla upphandlingar. Upphandlingarna prioriteras enligt ett miljöprioriteringssystem där kvantitet och miljöpåverkan vägs ihop. Extra tuffa miljökrav ställs vid de upphandlingar som fått hög miljöprioritet. Det är också viktigt att följa upp att de krav vi ställt verkligen efterlevs. En förutsättning för uppföljning med hög kvalitet är att klara och tydliga miljökrav har formulerats i anbudsförfrågan.

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling av varor som ska användas inom landstinget leder till en mer effektiv användning av resurser och bättre anpassning till kretsloppet. Till exempel ställs krav på att lampor ska vara energieffektiva och att rengöringsmedel inte ska innehålla ämnen som är giftiga eller inte bryts ned i naturen.  

Vid varje upphandling anpassas miljökraven specifikt efter det som upphandlas. Exempelvis är det viktigt att ställa krav så att vi inte köper PVC-plast när vi upphandlar plastprodukter.

Uppförandekod ställer sociala krav

Förutom specifika miljökrav i våra upphandlingar, ställs sociala krav genom landstingets uppförandekod för leverantörer. Detta görs inom sju prioriterade områden:

  • Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar
  • Operations- och engångsartiklar 
  • Handskar, sprutor, kanyler
  • Förbandsartiklar
  • Textilier
  • Läkemedel
  • IT
Senast uppdaterad:
2011-02-25
Ansvarig redaktör: Ulrika Lamberth
Kontakta redaktionen

Verktyg för Miljöanpassad upphandling

Vårt "Verktyg för Miljöanpassad upphandling" hjälper upphandlare och inköpare att ställa relevanta miljökrav vid upphandling. Verktyget är uppbyggt utifrån fem huvudområden; Tjänster, Förbrukningsmaterial, Livsmedel, Medicinteknisk utrustning samt Annat. Verktyget är främst anpassat för de upphandlingar som görs inom sjukvårdsområdet. Klicka på länken och börja direkt!

Verktyg för Miljöanpassad upphandling