Energi

Stockholms läns landsting bidrar till att växthusgaserna minskar och strävar efter att öka andelen energi från förnybara källor, till exempel vind- och vattenkraft. Eftersom även förnybar energi kan innebära miljö- och hälsostörningar försöker vi också begränsa den totala mängd energi som används.

Landstinget använder en stor mängd energi i form av el, värme och kyla. Energin används dels för landstingets lokaler, såsom sjukhus, vårdcentraler och kontorslokaler, dels för kollektivtrafiken med bussar och tåg.

Lokaler

Locum AB förvaltar landstingets fastigheter med vård- och kontorslokaler. För att minska energianvändningen arbetar Locum till exempel med att anpassa de tekniska system som finns i lokalerna och som styr ventilation och belysning. Även SL har fastigheter som kräver el och värme för perronger, stationsbyggnader såväl som depåer för bussar och tåg.

År 2010 använde Locum och SL 356 gigawattimmar el och kyla för lokaler (exklusive bussdepåer) och minst 97 procent kom från förnybara källor. För uppvärmning av lokaler använde Locum och SL cirka 349 gigawattimmar energi, och 79 procent var förnybar.

Spårtrafik

Förutom energi för fastigheter använder SL el för bland annat drift av sina tåg, växlar och signalsystem för spårtrafiken. Den energin är 100 procent förnybar.

Vision

Värme, kyla och elektricitet kommer enbart från förnybara energikällor utan skadliga utsläpp. Effektiv energihushållning och utvecklad teknik medför att fastigheternas behov av energi är ytterst låg.

Mål

År 2011:

  • Har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000.
  • Kommer all el och kyla från miljöanpassade källor.
  • Kommer minst 75 procent av värmen från förnybara källor som ger låga utsläpp.

Vad är miljöanpassade energikällor?

Med miljöanpassade källor avser landstinget vatten-, vind-, våg- och tidvattenenergi. Dessutom räknas biomassa som en miljöanpassad energikälla, liksom solenergi och geotermiska energikällor.

Vad är värme från förnybara källor?

Med förnybar värme avser landstinget värme som produceras av returbränsle (räknas som 100 procent förnybart), avfall (78 procent förnybart) och el för fjärrvärmeproduktion (40 procent förnybart). Torv betraktas som icke förnybart. Övriga bränslen som används vid värmeframställning klassas enligt gällande praxis i energisektorn.

Foto: Benny Ottosson-Maskot

Senast uppdaterad:
2011-05-24
Ansvarig redaktör: Mathias Brink
Kontakta redaktionen

Resultat 2011

Mål

År 2011:

Har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000.

 

Kommer all el och kyla från miljöanpassade källor.

 

Kommer minst 75 procent av värmen från förnybara källor som ger låga utsläpp.

 

Resultat 2011

Samtliga mål är uppnådda.

 

Energianvändningen för Locums och LS:s lokaler är lägre än basåret.

 

Nästan all el och kyla för lokaler och spårtrafik kommer från förnybara källor.

Mer information