Transporter

Stockholms läns landsting vill bedriva kollektivtrafiken på ett sådant sätt att din hälsa och livsmiljö gynnas. De senaste åren har vi bland annat ökat antalet biogasbussar och etanolbussar i SL-trafiken. Etanolbussflottan är världens största.  Inom Färdtjänsten finns också en hög andel miljöbilar som kör på förnybara bränslen.

Den största delen av landstingets transporter sker inom kollektivtrafiken. Landstinget är inte bara huvudman för SL, utan även för Färdtjänsten, AISAB (ambulansverksamheten), SLL Transport (varutransporter) och Waxholmsbolaget.

Färdtjänsten betalar sedan flera år tillbaka också en miljöbonus till de taxibolag som kör med miljöklassade fordon och bidrar därmed till ökad användning av förnybara drivmedel.

Miljö till sjöss

Waxholmsbolaget har installerat bränsledatorer i fartygen. I kombination med utbildning i sparsam körning och elektroniska sjökort med smarta funktioner, har man lyckats reducera bränsleförbrukningen med 10 %. Tillsammans med Volvo testar man också alternativa dieselbränslen med inblandning av förnybar råvara.

Miljöfordon

Vid upphandling av tjänstebilar tillåter vi bara miljöbilar. Landstingets politiker har även fattat ett principbeslut att användningen av dubbade vinterdäck ska minska.

Inom landstinget arbetar vi även aktivt för att utveckla energieffektiva system som minskar utsläppen från trafiken och sänker bullernivån.

AISAB invigde i maj 2009 världens första miljöambulans som körs på biogas och är byggd med material utan farliga kemikalier. Läs mer i informationsbladet i högerspalten.

SLL Transport testar sedan några år tillbaka, med gott resultat, en lastbil som drivs av en kombination av diesel och biogas, så kallad dual fuel.

Fakta

Andel av spårtrafiken som går på grön el: 100%
Antal biogasbussar: 131
Antal etanolbussar: 545
Antal persontransporter med SL-trafik varje dag: 705 000
Antal personer som reser med Waxholmsbolaget varje dag: 11 000

Vision

Landstingets transporter utförs enbart med förnybara drivmedel och ger inte upphov till luftföroreningar eller buller som påverkar hälsa eller miljö negativt. Kollektivtrafikens andel av persontransporterna är hög. 

Mål

År 2011:

  • Utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter med förnybara drivmedel.
  • Är kollektivtransportens utsläpp av partiklar och kväveoxider kraftigt reducerade och det bedrivs ett systematiskt bullerminskningsarbete.

Foto: Anti Wendel

Senast uppdaterad:
2011-11-30
Ansvarig redaktör: Mathias Brink
Kontakta redaktionen

Resultat 2011

Mål

År 2011:

Utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter med förnybara drivmedel.

 

Är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider kraftigt reducerade och det bedrivs ett systematiskt bullerminskningsarbete.

 

Resultat 2011

Samtliga mål nåddes.

 

Drygt hälften av landstingets transporter drivs med förnybart drivmedel.

 

Utsläpp av partiklar och kväveoxider har minskat kraftigt och SL arbetar systematiskt med bullernivån.

 

Läs om hur vi nådde målen