Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

 

Bidrag till intressepolitisk verksamhet

Nedan finns ansökningshandlingar för 2014. Ansökningen ska vara landstingsstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 28 augusti 2013.  

Ansökningsblankett

Uppföljningsblankett för 2013

Länets organisationers erfarenhet är till nytta för landstingets ansvarsområden, särskilt inom hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken. Mellan organisationerna och landstinget råder ett ömsesidigt förhållande; organisationerna får bidrag att bedriva intressepolitik och landstinget har nytta av organisationernas erfarenhet och kunskap.  

Med intressepolitik för personer med funktionsnedsättning menas: ”Intresseorganisationer av eller för personer med funktionsnedsättning bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet, som skapar förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Genom sitt påverkansarbete förmedlar organisationerna kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort.”

Bidrag får sökas till organisationernas lönekostnader, lokal- och hyreskostnader samt administrationskostnader för intressepolitisk verksamhet. De olika delarna ska specificeras. Föreningen beviljas sedan ett sammantaget belopp, som ska användas på ett för föreningen optimalt sätt till kostnader för löner, lokaler/hyra och administration för intressepolitisk verksamhet.  

Landstingsstyrelsen beslutar om fördelning av medel för intressepolitisk verksamhet efter beredning i styrelsens bidragsgrupp. Den senare består av sju förtroendevalda samt fem representanter från länets intressepolitiska föreningar, som företräder personer med funktionsnedsättning. Föreningsrepresentanterna i bidragsgruppen deltar inte i diskussioner och slutsatser om sin ”egen” förenings ansökan.

Sista dag för ansökan är i slutet av augusti varje år. Elektronisk ansökan kompletteras med underskrivet original i pappersform.

Frågor besvaras av Agneta Marmestrand Ruud, 08-737 44 67, eller e-mail

Särskilda bidrag

Särskilda bidrag ges till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning för aktivering/rekreation/habilitering/rehabilitering. Bidragen används t ex till lägerverksamhet och nätverksmöten samt till folkhögskolor för anpassningskurser för personer med funktionsnedsättning bosatta inom länet. 

Riktlinjer för särskilda bidrag:
a) Nationella läger/nätverksmöten:
Bidrag kan beviljas för person som har diagnosen ifråga samt en assistent/ledsagare/förälder, om personen är under 18 år. Deltagarna betalar en ”egenavgift” samt resor till och från lägren.

b) Regionala läger/nätverksmöten:
Bidrag kan beviljas upp till 30 procent av kostnaderna för lägret/ nätverksmötet.

c) Anpassningskurser för syn, hörsel osv:
Bidrag kan beviljas för kostnader för kost och logi exklusive en egenavgift.

Beslut om beviljande av bidrag fattas av kansliavdelningens avdelningschef. Skriftlig dokumentation finns för varje beslut. 

Ansökan och budget skickas till registrator. De organisationer som söker första gången för året ska även skicka in sin årsredovisning.

Frågor besvaras av Anne-Christine Dahlgren, 08-737 30 62, eller e-mail

Senast uppdaterad:
2013-08-19
Ansvarig redaktör: LSF Kansli
Kontakta redaktionen