Beredningar - spelar roll?

Revisionens iakttagelser i korthet


Beredningarnas uppdrag har blivit tydligare och arbetsformerna har utvecklats jämfört med lägesavstämningen som gjordes för två år sedan.
Beredningarna arbetar idag med de arbetsupp¬gifter de har enligt reglementet, men samar¬betet mellan de geografiska beredningarna och de medicinska programberedningarna har ännu inte kommit igång
Det råder fortfarande en stor oklarhet om beredningarnas roll i den politiska organisationen. De intervjuade uppfattar inte att deras arbete ger något avtryck i de beslut som fattas av HSU
Den utvärdering av beredningarna som genomfördes på landstingsstyrelsens uppdrag, efter den första revisionsrapporten, har inte uppmärksammats av styrelsen och inte heller satt något synligt spår i organisationen
Vid en översyn av organisationen måste arbetet i beredningarna tydligare kopplas till den konkreta styrningen av sjukvården.
Bakgrund och Syfte
Beredningarna är en ny politisk styrform inom landstingets sjukvård fr.o.m. 2003. Totalt finns det 207 politiska uppdrag i de 14 sjuk¬vårdsberedningarna. Beredningarna har inte något beslutsmandat, har inga pengar att fördela inom sjukvården och heller inget budgetansvar. Besluten och budgeten hanteras i Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) och Landstingsstyrelsen.

I projektrapport 3/04 ”Sjukvårdens beredningar söker sina roller” gjordes en lägesavstämning av hur långt arbetet kommit i sjukvårdens beredningar, utifrån reglementet. Syftet med denna rapport är att, som ett led i granskningen av ledningsorganisationen, beskriva i vilken mån de brister som framkom i den tidigare granskningen har åtgärdats och hur de olika aspekterna av beredningarnas arbete idag fungerar.

Revisionskontorets övriga kommentarer
Landstingsfullmäktige har lyft fram beredningarnas betydelse bl.a. för utvecklingen av närsjukvården och för att säkra en jämlik tillgång till hälso- och sjukvård i länet. Beredningarna engagerar ett stort antal politiker och tjänstemän till en inte ringa kostnad. Därför är det märkligt att bered¬ningarnas roll i den politiska organisationen fortfarande är oklar. Det kan inte vara tillfredställande att de förtroendevalda i beredningarna inte uppfattar att de har en möjlighet att påverka de områden inom sjukvården som de arbetar med. Vad är poängen med att fånga upp medborgarnas synpunkter i medborgardialog om det sen inte går att föra dem vidare i beslutsprocessen?

Inför en kommande översyn av organsiationen framstår det som särskilt angeläget att stärka kopplingen mellan beredningarna som motorer i utvecklingen av sjukvården och de beslut som tas i HSU. Det finns all anledning för revisionen att fortsätta följa beredningarnas arbete, med fokus på deras bidrag till hälso- och sjukvårdens styrning.

 

Senast uppdaterad:
2006-06-21
Ansvarig redaktör: Anders Olsson
Kontakta redaktionen

Dokument

Beredningar - spelar roll?