Revisorskollegiet

Uppläsning

Landstingsfullmäktige väljer revisorer vars uppdrag är att granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och bolagsstyrelser.

Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna är indelade i tre revisorsgrupper med ansvar för att granska var sin del av landstingets verksamheter. Varje förtroendevald revisor utövar sitt uppdrag självständigt. Revisorerna har även rätt att yttra sig vid landstingsfullmäktiges möten.

Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelser och granskningsrapporter som ligger till grund för fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Bland de förtroendevalda revisorerna väljer fullmäktige ledamöter och ersättare i revisorskollegiet, som är revisionens förvaltningsorgan och anställningsmyndighet för revisionskontorets personal.

Dagordningar och protokoll i revisorskollegiet

Revisorskollegiet sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2015 och 2014 med dagordningar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2015 ›
Sammanträdeshandlingar år 2014 ›

Dagordningar och handlingar före år 2014

Sammanträdeshandlingar i revisorskollegiet före år 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i revisorskollegiet

Revisorskollegiet består av totalt 21 ledmöter, 11 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. Ordförande i organet är Lars Joakim Lundquist (M) och vice ordförande är Kenneth Strömberg (S).

Ordinarie ledamöter i revisorskollegiet ›
Ersättare i revisorskollegiet ›

Rapporter från landstingsrevisorerna

Projektrapporter, årsrapporter och revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter hittar du via länken nedan.

Till landstingsrevisorernas rapporter