Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppläsning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för ledning av landstingets hälso- och sjukvård. I uppdraget innefattas ansvar för all hälso- och sjukvård samt tandvård och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden ska se till att hälso- och sjukvården styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet. Som ansvarig facknämnd för hälso- och sjukvården ska nämnden ansvara för den övergripande planeringen av investeringar inom sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått sitt uppdrag delegerat åt sig från landstingsfullmäktige, som är landstingets högst beslutande organ.

Dagordningar, handlingar och protokoll i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder cirka tio gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2018, 2017, 2016 samt 2015 och 2014 med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›  
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2016

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2016 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden består av totalt 40 ledamöter, 20 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Alla 40 förtroendevalda kallas till sammanträdena.

Bland hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter väljer landstingsfullmäktige en ordförande och två vice ordföranden. Tillsammans bildar dessa tre politiker ett presidium. Ordförande i nämnden är Anna Starbrink (L), 1:e vice ordförande är Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande är Dag Larsson (S).

Ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ›
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Underorgan i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett antal underorgan i form av utskottet för framtidens hälso- och sjukvård (FHS-utskott), sju stycken programberedningar samt tre sjukvårdsutskott och tre sjukvårdsstyrelser.

Organisationsskiss Hälso- och sjukvårdsnämnden samt underorgan.

Organisationsskiss hälso- och sjukvårdsnämnden samt underorgan.

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård ansvarar för att samordna, verkställa och följa upp beslut rörande framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Utskottet är i första hand beredningsorgan åt hälso- och sjukvårdsnämnden men kan även ges beslutsrätt i vissa frågor genom delegation från nämnden. Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård består av totalt 14 ledamöter , 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Läs mer om organet via länken nedan.

Programberedningar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sju programberedningar är indelade efter medicinska områden och patientgrupper. Programberedningarna bereder ärenden som sedan går vidare till beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. I programberedningarna sitter totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare.

Läs mer om respektive organ via länkarna nedan.

  1. Programberedningen för äldre och multisjuka ›
  2. Programberedningen för akutsjukvård ›
  3. Programberedningen för folkhälsa och psykiatri ›
  4. Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård ›
  5. Programberedningen för tandvård ›
  6. Programberedningen för stora folksjukdomar ›
  7. Programberedningen för vårdval ›

Förändringar jämfört med mandatperioden 2011-2014
Det har tillkommit två nya programberedningar, stora folksjukdomar och vårdval. Dessutom har programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård nu även ansvar för förlossningsvården och heter därför numera programberedningen för barn, unga och förlossningsvård.

Programberedningen för eHälsa och öppna jämförelser som fanns under mandatperioden 2011-2014 har upphört.

Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens tre fristående utskott med beslutsbefogenheter i vissa frågor. Utskotten har geografiskt avgränsande ansvarsområden och fattar beslut i ärenden som sjukvårdsstyrelserna har berett. De slutgiltiga besluten tas i utskotten. I styrelserna sitter det totalt 26 ledamöter, 13 ordinarie och 13 ersättare.

Utskotten utgörs av totalt 6 ledamöter, 3 ersättare och 3 ordinarie, vilka även utgör de lokala sjukvårdsstyrelsernas presidier, alltså ordföranden, 1:e och 2:e vice ordföranden.

Läs mer om respektive organ via länkarna nedan.