Årsrapporter, revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2013

Uppläsning

Årsrapporter, revisionsberättelser och granskningsrapporter upprättas för samtliga nämnder, styrelser och bolag i landstinget. I berättelserna redovisas om revisorerna tillstyrker eller avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.