Jämställdhetspriset

Uppläsning

Jämställdhetspriset uppmärksammar en verksamhet eller medarbetare i landstinget som gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård.

Stockholms läns landsting delar från och med i år ut ett jämställdhetspris inom hälso- och sjukvård och tandvård.  

Vinnaren belönas med diplom och en prissumma på 50 000 kronor, som ska användas till kompetensutveckling eller någon form av verksamhetsutveckling.

Juryns bedömningskriterier:

  • Ökad jämställdhet i bemötande, behandling eller uppföljning
  • Större kunskap om jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård
  • Normmedvetet ledarskap
  • Kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvården eller tandvården ur ett jämställdhetsperspektiv

Vinnare 2017: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum vinnare av jämställdhetspriset 2017

Roger Henriksson, chef för RCC, Arja Leppänen, projektledare Botkyrkaprojektet och Lena Sharp, enhetschef RCC vinnare av jämställdhetspriset 2017.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) har vunnit landstingets första jämställdhetspris för att de systematiskt har arbetat med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor särskilt intensivt sedan 2015. Då tog RCC:s verksamhetschef, professor och överläkare Roger Henriksson, samt verksamhetsutvecklare och enhetschef Lena Sharp, även disputerad specialistsjuksköterska, jämlikhetsarbetet till en ny nivå. Alla anställda samt de som har uppdrag för RCC ute i sjukvården gick en skräddarsydd version av landstingets normkritiska jämställdhets- och jämlikhetsutbildning.

– Den var en riktig ögonöppnare. Motståndet var stort från början men jag tycker att utbildningen förändrade oss trots att jämlikhet i vården är ett av våra viktigaste uppdrag och vi bedriver forskning på området, säger Lena Sharp.

– Våra tre honnörsord är jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Vi räknar med att varje år dör runt 2000 människor på grund av omotiverade skillnader i cancervården. Genom att jobba med jämlikhetsaspekterna kan vi rädda väldigt många liv, säger Roger Henriksson.

Detta har de uppnått:

  • Projekt med hälsoinformatörer: Samarbete med Botkyrka kommun för ökad kunskap kring cancer och hur man kan minska risken att drabbas.
  • Information till personer med utvecklingsstörning (i samarbete med Riksförbundet FUB, föreningen för barn och vuxna med utvecklingsstörning).
  • Drivit på beslutet att avskaffa avgiften för mammografi.
  • Utbildning för kontaktsjuksköterskor inom cancervården, regionala processledare inom cancer samt RCC:s personal kring HBTQ frågor i cancervården.
  • Jämställdhet/jämlikhet i styrande dokument; i RCC:s årliga verksamhetsplan samt i den regionala cancerplanen 2016–2019 finns ett tydligt fokus att fortsätta arbeta med jämställdhet/jämlikhet.
  • Arbetar med jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsperspektivet från början i alla projekt.

Juryns motivering:

"Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, RCC, arbetar med jämställdhetsfrågor från ax till limpa, med allt från att införa jämställdhetskonsekvenser i verkställighetsbeslut, till att anställa hälsoinformatörer.

RCC använder ett systematiskt angreppssätt, i kombination med ett kreativt angreppssätt, för att nå ut till grupper som är svåra att nå. RCC:s arbete kan med fördel användas som inspiration till andra verksamheter som vill ta ett systematiskt grepp kring jämställdhet."

Hederpris till arbete kring genus och läkemedel

Hederpriset går till läkarna Mia von Euler och Karin Schenck-Gustafsson för deras arbete med genusperspektiv på läkemedelsområdet.

Mia von Euler är läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Karolinska Institutet. Karin Schenck-Gustafsson är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och seniorprofessor vid Karolinska Institutet samt ordförande för Centrum för genusmedicin.

Tillsammans är det djupt engagerade i att ta fram ny kunskap om genusperspektiv på läkemedel. Bland annat står de bakom en databas där vårdpersonal kan söka information om läkemedelssubstanser och eventuella könsskillnader.

Karin Schenck-Gustafsson vill gärna lyfta fram att genusmedicin ingår i grundutbildningen för läkare sedan 2007 och att genusfarmakologi nu tillkommit.

– Kunskapen om könets betydelse växer, men det finns fortfarande massor att göra, säger Karin Schenck-Gustafsson.