Locum AB

Uppläsning

Locum AB är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i länet har ändamålsenliga lokaler. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentlig som privat.

Verksamhet

Locum AB bistår Stockholms läns landsting med service av fastigheter och i frågor av mer strategisk karaktär. Det kan exempelvis handla om frågor i samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden tar fram en investeringsplan eller om hur lokalerna ska utnyttjas på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Styrelse

Paul Lindquist (M) ordförande
Lars Tunberg (L) 1:e vice ordförande
Rolf Lindell (S) 2:e vice ordförande
Mikael Igelström (M), ledamot
Christer Grunder (M), ledamot
Yusuf Aydin (KD), ledamot
Sven Andersson  (S), ledamot
Carina Paulsson, (S), ledamot

Suppleanter

Björn Samuelsson (M)
Maria Elgstrand (M)
Magdalena Schröder (M)
Lena Hallerby (L)
Margareta Cantell (C)
Lowisa Anderzon (S)
Roger Svalhede (S)
Solveig Holmgren (S)
Yildiz Kafkaz (MP)

VD

TF vd Gunnel Forsberg