AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

Uppläsning

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans fungerar som internbank för landstingets förvaltningar och helägda bolag.

Verksamhet

AB Stockholms läns landstings Internfinans uppgift är att vara en internbank för Stockholms läns landsting. Bolaget bistår, på affärsmässiga grunder, landstingets förvaltningar, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet, låna upp medel på kapitalmarknaden och bedriva utlåning för investeringar till landstingets förvaltningar och bolag.

I uppdraget ingår att hantera finansiella risker för landstingskoncernen samt hantering av koncernövergripande finansiella redovisningsfrågor kopplade till skuldportföljen.

AB Stockholms läns landstings Internfinans agerar externt i finansiella frågor för Stockholms läns landsting. Internfinans förvaltar även Stockholms läns landstings donationsfonder och stiftelser.

Styrelse

Malin Frenning,  ordförande 
Henrik Gaunitz, vice ordförande
Eva-Karin Sennette, ledamot

VD

Frida Korneliusson