Landstingsstyrelsens förvaltning

Uppläsning

Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i uppgiften att leda, styra, samordna och följa upp landstingets verksamheter. Landstingsstyrelsens förvaltning får sina uppdrag från landstingsstyrelsen.

Verksamhetsidé

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar strategiskt och operativt ur ett koncernperspektiv för den övergripande utvecklingen av Stockholms läns landsting. Landstingsstyrelsens förvaltning ska möta uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners med kunnighet, pålitlighet och god service.

Ansvarsområden

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att landstingsstyrelsen och den politiska organisationen i övrigt får nödvändiga underlag och det stöd de behöver i sitt uppdrag att utveckla landstinget. Förvaltningen förser den politiska organisationen med kvalitetssäkrade underlag i god tid och ger stöd i övergripande styrnings-, lednings- och samordningsfrågor.

Landstingsstyrelsens förvaltning har det koncernövergripande ansvaret för landstingets styrning, inklusive ägarstyrning. Styrningen utgår från landstingsstyrelsens förvaltning genom landstingsdirektören.

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom koncernen, och levererar verksamhetsstödjande tjänster och service till de förvaltningar och bolag som avtalar om detta.

Organisation och medarbetare

Förvaltningens linjeorganisation är uppdelad i funktionsområden och avdelningar. Förvaltningen har cirka 800 medarbetare. Hälften av dem arbetar inom SLL IT, som förvaltar landstingets IT-system.

Vision

Landstingsstyrelsens förvaltning ska vara en modern och flexibel organisation – rätt rustad för såväl nuvarande uppdrag som för framtida utmaningar.