Miljö

Uppläsning

Landstinget tar ett helhetsgrepp för att minska miljöbelastning från läkemedel, textilier, livsmedel och resor. Landstinget tar också ett globalt och nationellt ansvar för produktionen av de varor och tjänster som upphandlas. Miljöarbetet är en bärande del av landstingets arbete för en hållbar samhällsutveckling och för god hälsa.

Landstingets miljöprogram 2017-2021

Stockholms läns landstings miljöprogram omfattar fem områden:

  • Hållbar upphandling
  • Klimatåtagande
  • Hälsa- och sjukvård
  • Kollektivtrafik och transporter
  • Fastigheter och anläggningar
Vi vågar tänka några steg längre i landstingets nya miljöprogram, med ett tydligare helhetsperspektiv

Charlotta Brask, hållbarhetschef

Hälso- och sjukvård

Landstinget ska arbeta för en säkrare och mer effektiv läkemedelshantering och även motverka antibiotikaresistens genom att i upphandlingar ställa miljökrav på läkemedelsproduktion och krav på rationell antibiotikaanvändning inom djurhållning. Ett nytt område är effektiviserad textilhantering och minskad miljöpåverkan från användning av engångs- och flergångstextilier. Patientmåltiderna ska bidra till så låg miljöpåverkan som är möjligt genom minskat matsvinn, ökad andel ekologiskt och lokalproducerade livsmedel. 2021 ska minst 50 procent vara ekologiskt jämfört med 36 procent idag och 20 procent ska vara lokalproducerat.

Kollektivtrafik och transporter

Landstinget har redan idag en hög andel förnybar energi i kollektivtrafik och övriga transporter, totalt 79 procent. Nu tar vi nästa steg och år 2021 ska 95 procent av landstingets alla transporter ske med förnybara drivmedel. Utöver det ska energieffektiviseringen fortsätta att öka. Ett annat viktigt mål för kollektivtrafiken är att miljö- och hälsofarliga kemikalier som används för drift och underhåll ska fasas ut och vara minst 30 % lägre 2021 jämfört med 2011.

Men det nya miljöprogrammet innehåller också ett mobilitetsmål där kollektivtrafik, gång, cykel och digitala möten i regionen ska öka på bekostnad av övriga motoriserade resor. Digitala möten och telemedicin ska ersätta vissa patientresor och klimatpåverkan från landstingets egna tjänsteresor ska minska med 25 procent från 2016 fram till 2021.

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen

Landstinget investerar i många och stora ny- och ombyggnationer just nu och därför är begränsad klimatpåverkan i byggprocesser och ökad materialåtervinning i bygg- och anläggningsprojekt nya mål i programmet. Arbetet med minskad fastighetsenergi fortsätter samtidigt som användningen av verksamhetsenergi ska effektiviseras.

Läs Miljöprogram 2017-2021 i sin helhet.

Resultat av Miljöutmaning 2016

Många av de högt uppsatta målen i Miljöutmaning 2016, landstinget miljöprogram 2011-2016, uppnåddes i förtid. Målet att minska landstingets totala utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent jämfört med basåret 2011 uppnåddes redan 2014.

Andelen förnybara drivmedel till landstingets transporter ligger högst i landet jämfört med andra landsting och regioner. Resandet med kollektiva färdmedel ökar samtidigt som utsläpp av partiklar och kväveoxid från kollektivtrafiken minskar. Användandet av kemikaliska produkter från listan över ämnen som ska avvecklas, har också minskat inom landstingets verksamheter, liksom utsläpp av anestesi- och lustgas som minskat stadigt under de senaste åren.

Landstingets utsläpp av växthusgaser har minskat med nästan 70 procent sedan 1990, vilket betyder att landstinget med god marginal bidrar till övergripande globala klimatmål.

Det behövs aktörer som landstinget, som går före och visar att det är möjligt, om världen enligt överenskommelsen i Paris ska lyckas minska klimatutsläppen tillräckligt för att hålla sig under en uppvärmning på 1,5–2 grader.

Charlotta Brask, hållbarhetschef

Landstingets arbete med en uppförandekod för leverantörer blivit noga granskat. Charlotta Brask är positiv till granskningen: " - Det är välkommet med fokus på den frågan och genom vår beslutsamhet och hårda arbete får vi nu en större insyn i våra IT-leverantörers produktionsprocess. De frågar oss också hur de kan förbättra sig. På så sätt gör landstinget arbete skillnad även på en global marknad."

Läs mer om resultatet av miljöarbetet i Miljöredovisning 2015.

Hållbar upphandling

Stockholms läns landsting upphandlar varor och tjänster för mångmiljardbelopp varje år. Upphandling är ett av de kraftigaste verktygen för att uppnå målen i miljöprogrammet och som stor offentlig aktör måste vi ta ansvar för att de produkter och tjänster vi upphandlar inte skadar vare sig människa eller miljö.

Landstinget ställer miljö- och sociala krav i centrala upphandlingar och följer upp kraven inom ett till två år. Genom att vi arbetar systematiskt med att ställa hållbarhetskrav i upphandling så lyckas vi med att minska andelen farliga kemikalier, minska energianvändningen och förbättra materialval till produkter.

Ett exempel på det är att landstinget genomförde en upphandling med biobaserad lösning för sophantering. Soppåsarna är gjorda av sockerrörsetanolrester.

Leverantörer var villiga att ta fram förnybart material men de behövde någon som var redo att beställa och betala – och det var vi.

Charlotta Brask, hållbarhetschef

Krav som ställs måste vara relevanta och gälla största miljöpåverkan. Det viktigaste är att de går att följa upp men också att uppföljning verkligen sker.

Gröna obligationer

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till miljöinvesteringar i Stockholms läns landsting, till exempel bygget av Nya Karolinska Solna eller Roslagsbanans upprustning. Pengarna är öronmärkta för miljöprojekt och finns på ett särskilt konto som enbart används för investeringar som lever upp till specifika miljökriterier.

Läs mer om landstingets gröna obligationer