Krisberedskap och säkerhet i kollektivtrafiken

Uppläsning

Varje vardag reser många människor med kollektivtrafiken, vilket ställer höga krav på säkerhet och trygghet. Det handlar om att förebygga olyckor och kriser, men också om att samarbeta med andra aktörer och gemensamt skapa en trygg miljö för alla resenärer.

En kris inom kollektivtrafiken är en händelse eller ett förlopp där stora värden står på spel. Det kan också vara en extraordinär händelse där normala ledningsfunktioner inte räcker till. Händelsen kan till exempel handla om:

 • att många människor skadas
 • omfattande materiella skador
 • omfattande driftsstörningar som påverkar stora delar av verksamheten
 • att omvärldens förtroende för trafikförvaltningen som organisation är allvarligt hotad.

Krisorganisation inom kollektivtrafiken

Beroende på omfattning och vad i verksamheten som påverkas, så hanteras och leds en eventuell krissituation på olika sätt.

 • En mindre kris hanteras normalt av den entreprenör som berörs av händelsen. Ansvariga personer på trafikförvaltningen hålls underrättade om händelseförloppet.
 • En större kris som berör alla eller många trafik- och underhållsentreprenörer leds normalt av trafikförvaltningen.
 • Kriser som bara berör trafikförvaltningens interna arbete leds alltid av trafikförvaltningen.
 • Vid större kriser som även drabbar andra delar av samhället ingår trafikförvaltningens krisledning som en del av landstingets krisorganisation.

Säkerhetsarbetet inom kollektivtrafiken

Trafikförvaltningens förvaltningschef är ytterst ansvarig för säkerhetsarbetet och att alla delar av verksamheten uppfyller gällande krav. 

Trafikförvaltningen följer ”Policy för för säkerhet inom Stockholms läns landsting” 

Trafiksäkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet

Utöver System för säkerhetsstyrning, SSÄ, har trafikförvaltningen också riktlinjer och bestämmelser som reglerar:

 • trafiksäkerhet
 • informationssäkerhet
 • brandskydd
 • elsäkerhet.

Förvaltningens trafiksäkerhetspolicy beskriver inriktningen för trafiksäkerheten inom kollektivtrafiken. Policyn tar bland annat upp vilken arbetsmiljö och utbildning kollektivtrafikens personal behöver för att skapa en säker och trygg kollektivtrafik. I policyn beskrivs även ramarna för trafiksäkerhet, brandskydd, nödutrymning, säkra fordon och säkra stationsmiljöer.

Säkerheten i trafiken

Trafik- och underhållsentreprenörer ska leva upp till den säkerhetsnivå som lagar, föreskrifter, trafikförvaltningen och landstinget ställer. Gemensamma handlingsplaner beskriver hur olyckor och allvarliga händelser ska hanteras. 

Respektive trafikentreprenör ansvarar för säkerheten i fordonen, på stationer och perronger. Trafikförvaltningen har ägaransvar för stationer, spårfordon och anläggningar i SL-trafiken vilket innebär att förvaltningen ansvarar för att dessa är byggda på ett säkert sätt.

För stationer i pendeltågstrafiken, som ägs av Trafikverket eller Jernhusen, samt kommunägda hållplatser,ansvarar respektive ägare.

Informations- och IT-säkerhet inom kolletivtrafiken

Säkerhetsdirektören på trafikförvaltningen ansvarar för att landstingets regler för informations- och IT-säkerhet följs och att det finns rutiner. Varje förvaltning och bolag ska regelbundet granska sin informations-säkerhet. Baserat på genomförda granskningar och identifierade avvikelser ska skyddsåtgärder vidtas, anpassas och kompletteras. 

Transportstyrelsen granskar spårtrafiken

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för spårtrafiken. Myndigheten ställer krav på att trafikförvaltningen som förvaltare av järnväg, spårväg och tunnelbana har de regelverk för säkerhetsarbetet som krävs utöver de lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller.