Forskning och innovation

Uppläsning

Det är viktigt att invånarna har tillgång till kollektivtrafik och hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas. Därför är landstinget engagerat i forskning och innovation. Dessa satsningar skapar ny och bättre kunskap, samt nya produkter, bättre diagnostik, nya rutiner och arbetsformer.

Forskning i samarbete

Landstinget har ett nära samarbete med det medicinska universitet Karolinska Institutet, som både arbetar med grund- och vidareutbildning av olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården, samt med forsknings- och innovationsarbete. En stor del av detta äger rum inom landstingets olika verksamheter och i samarbete med andra intressenter, till exempel inom läkemedelsindustrin. Därför är landstinget och dess medarbetare på olika sätt ofta engagerade i arbetet med att utveckla till exempel nya mediciner, medicinteknisk utrustning och vårdrutiner. Det är viktigt att det sker i ett förtroendefullt samarbete mellan vården och patienterna. Därför gäller hårda regler för samtycke, patientintegritet och sekretess.

Kliniska prövningar

Tillgängliga resurser för de verksamheter som genomför kliniska prövningar är Karolinska Trial Alliance, KTA, Stockholms medicinska biobank, SMB och klinisk behandlingsforskning. Landstinget ska också utreda möjligheten att göra data från hälso- och sjukvården tillgängliga för kvalitetsutveckling av vården och för att jämföra kvaliteten bland olika vårdgivare samt för forskning. För att värna om patientens integritet och säkerhet samt säkerställa att alla lagar och förordningar efterföljs planeras en gateway funktion, en nod som handlägger alla ärenden som inkluderar behov av data.

Att möta folksjukdomar

Ett viktigt område för forskning och innovation är de stora och utbredda folksjukdomarna, som både drabbar många invånare och tar stora resurser i anspråk. Landstinget driver bland annat, tillsammans med Karolinska Instiutet, Program 4D som omfattar några av de vanligaste folksjukdomarna; hjärtsvikt, reumatologi, diabetes typ 2 och bröstcancer. Program 4D syftar till att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning att omsätta ny kunskap till individanapssad prevention, tidig diagnostik och behandling. Målet är att skapa generaliserbara lösningar - beslutsstöd för patienten, vården och forskningen - som passar ett flertal diagnoser och områden.

Nya idéer och innovationer

En del av landstingets budget gäller innovationer, som innebär satsningar för att utveckla produkter och metoder samt införa dem i landstingets verksamheter. Nytänkande, nya produkter och nya tjänster är viktiga både för arbetet inom landstingets olika verksamheter och för att stockholmsregionen som helhet ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. Innovationsarbetet bedrivs ofta i samverkan med andra myndigheter, med akademin eller med näringslivet. Inom landstinget finns SLL Innovation, med bas på Danderyds sjukhus, som bland annat hjälper till att utveckla produkter som kan användas inom vården. Karolinska Universitetssjukhuset driver Innovationsplatsen, som bland annat också arbetar med att utveckla nya processer och rutiner. 

Utbildning

I landstinget bedrivs både grund- och vidareutbildning för hälso- och sjukvårdens personal. Förutom sin grundläggande yrkeskompetens behöver medarbetarna tillgång till kunskaper om viktiga forskningsrön. Landstinget vill att hälso- och sjukvården ständigt förbättras och då måste också personalen vara en del av denna utveckling. Med ökat samarbete mellan forskning och daglig hälso- och sjukvård går det också snabbare att införa nya forskningsrön i verksamheten.

Kollektivtrafiken

Trafikförvaltningen samverkar med forskningssamhället för att driva forskning och innovation inom områden som är viktiga för att utveckla framtidens kollektivtrafik. Inriktningen bestäms av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Läs om forskning och innovation inom kollektivtrafiken

Hälso- och sjukvården

Det är viktigt att invånarna har tillgång till en hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas. Därför satsar landstinget på forskning och innovation. Ny kunskap, nya produkter och tjänster samt effektivare arbetsmetoder ska bidra till bättre diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.

Läs om forskning och innovation inom hälso- och sjukvården

Organisation

Landstingsfullmäktige fattar beslut om landstingets strategi för forskning, utbildning och innovation. På politisk nivå leds dessa frågor av forskningsberedningen respektive innovationsberedningen, som ligger under landstingsstyrelsens arbetsutskott. På tjänstemannanivå leds de av funktionsområdet Forskning och innovation i Landstingsstyrelsens förvaltning.