Finansiering

Uppläsning

Stockholms läns landstings lånefinansiering sker via flera olika källor. Dels etablerade låneprogram, men även via bilaterala lån och leasing.

Skuldhantering

Den övergripande finansiella verksamheten inom landstinget regleras av finanspolicyn som beslutas av landstingsfullmäktige. 

Det huvudsakliga målet för landstingets skuldförvaltning är få så låga kostnader som möjligt för landstingets finansiering inom ramen för finanspolicyn.

I den finansiella verksamheten hanterar landstinget i enlighet med finanspolicyn olika risker som exempelvis ränterisk, valutarisk, motpartsrisk och likviditetsrisk.

Landstinget använder olika derivatinstrument för att hantera ränte- och valutariskerna i skuldportföljen. Dessa derivatkontrakt ingås endast med godkända, kreditvärdiga motparter och likvida medel kan endast investeras i likvida värdepapper utifrån de krav som ställs upp i finanspolicyn.

Låneprogram

Information om låneprogram på engelska

Gröna obligationer

Stockholms läns landsting är idag den största publika enskilda emittenten av gröna obligationer i Sverige. Som första svenska landsting emitterades en grön obligation redan år 2014. Därefter har Stockholms läns landsting årligen emitterat gröna obligationer under EMTN-programmet som har ett rambelopp om 4 miljarder euro.

En grön obligation innebär att pengarna som landstinget lånar uteslutande kommer att användas för att finansiera olika miljöprojekt inom ramen för landstingets miljöprogram. Exempel på projekt som gröna obligationer kan komma att finansiera är upprustningen av Roslagsbanan, bygget av Nya Karolinska Sjukhuset, samt ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus.

För att få ett så kallat second opinion har Cicero som är ett forskningsinstitut vid Oslo Universitet, granskat landstingets miljöarbete och godkänt de miljöområden som landstinget lyfter fram som gröna investeringar.

Läs mer om landstingets gröna obligationer

Förfallostruktur

För information om förfallostruktur