Väsentliga händelser 2015

Uppläsning

Kollektivtrafiken fortsatte att moderniseras och Framtidsplan för hälso- och sjukvården tog steg mot fullföljande. Det är några av landstingets viktigaste händelser 2015.

Framtidsplanen tar steg mot fullföljandet

Under 2015 låg fokus på förberedelserna inför de vårdomflyttningar som inleds när Nya Karolinska Solna, NKS, tas i drift i slutet av 2016. Projektet löper enligt plan.

Ombyggnationer och moderniseringar har pågått på bland annat S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus samt på Sollentuna sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. Nybyggnationerna följer energihushållningskrav som ligger cirka 35 procent under Boverkets byggregler.

Under året inleddes en förändring för att länets närakuter ska bli enhetliga när det gäller utbud och service. Dessutom utökades geriatrikens vårdplatser och fler patienter fick avancerad vård i hemmet, ASiH. Utökningarna är ett sätt att möta behoven hos de äldre i befolkningen.

Ny fas för tunnelbaneutbyggnaden

Under året godkändes lokaliserings­utredningarna för samtliga tre utbyggnadssträckor: tunnelbana till Barkarby, tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Nacka och söderort. Arbetet med att ta fram järnvägsplaner för den nya tunnelbanan och miljödomsansökningar har gått vidare. Utbyggnaden av tunnelbanan är den största infrastruktursatsningen sedan den nuvarande tunnelbanan byggdes.

Fortsatt modernisering av kollektivtrafiken

Under 2015 uppdaterades busslinjenätet i innerstaden och på Lidingö. Nya och förändrade linjesträckningar började gälla i juni. I oktober öppnade Lidingöbanan åter för trafik efter en omfattande renovering. Under 2015 planerades också förändringar i pendeltågs- och busstrafiken för att trafiken ska matcha det växande länets behov på ett bättre sätt.

Under våren introducerades reskassan i kollektivtrafiken på sjön. Det innebär att resenärerna nu kan köpa biljetter hos både SL och Waxholms­bolaget med pengar som de har laddat i sin reskassa.

Inför sommarsäsongen lanserades också en helt ny båtlinje i skärgården, Nord-Sydlinjen. Linjen är en tvär­för­bindelse som knyter ihop ytter­skär­­gården, hela vägen från norr till söder.

Migrantströmmar och beredskap inom vården

Under 2015 ökade antalet asylsökande kraftigt, främst under årets sista
månader. Antalet ensamkommande barn var vissa veckor stort. Enligt
Migrationsverket fanns det cirka 21 900 asylsökande i Stockholms län den sista december 2015, vilket är en ökning med 78 procent jämfört med den 1 september 2015. Av dessa var cirka 5 000 ensamkommande barn. Detta ställde hälso- och sjukvården inför nya utmaningar. Kapaciteten att ge hälso- och sjukvård åt asylsökande utökades under hösten och hälso­undersökningar av asylsökande ökade kraftigt under senare delen av året. På några av Migrationsverkets större boenden erbjöds en hälsoundersökning på plats. Även det somatiska och psykiatriska stödet till boenden, särskilt till evaku­erings­boenden för ensam­kom­mande barn, utökades. De asylsökandes vård ersätts av staten till landstinget genom sär­skilda bidrag under 2015 och 2016.

Forskning och innovation

Provrör fotoUnder 2015 har landstinget utarbetat ett nytt regionalt ALF-avtal tillsammans med Karolinska Institutet. Det omfattar såväl läkarutbildning som forskning och reglerar hur statens medel för läkarutbildning och klinisk forskning ska användas. Avtalet inne­bär bland annat en ny organisation för samarbetet kring den så kallade universitetssjukvården.

Stockholms medicinska biobank invigdes i oktober och verksamheten fortsätter att byggas ut de kommande åren. Inom strategisk biobanking fokuserar landstinget på de fyra diagnoser som ryms i Program 4D: bröstcancer, artriter, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

Stockholms läns landsting ingick under året nya samarbetsavtal med Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Avtalen innebär nya möjligheter till forskning och utbildningssamverkan kring samhällsvetenskap och teknik inom landstinget. Syftet är att stärka landstinget som kunskapsorganisation och att samtliga verksamheter ska omfattas av forskning och utveckling.

Tillväxt och regional utveckling

Stockholmsregionen fortsatte att utvecklas positivt med en hög sysselsättningsgrad i en nationell och internationell jämförelse, särskilt hos kvinnorna i länet. Ungdomsarbetslösheten är dock fortsatt betydande, liksom skillnaderna mellan olika delar av länet. Under 2015 ökade länets befolkning med 33 395 personer. Vid årsskiftet hade regionen 2 231 439 invånare. Antalet nystartade företag per invånare fortsätter att öka i Stockholmsregionen och är högst i Sverige.

Den totala energianvändningen i Stockholms län har minskat konstant de senaste åren, trots en kraftig befolkningstillväxt. Räknat per invånare har Stockholmsregionen också låga utsläpp av växthusgaser. Utvecklingen för år 2015 följde samma mönster som tidigare år.

Under året intensifierades arbetet med att ta fram nästa regionala ut-
vecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Under 2016 planeras samråd om regionens utveckling där ett stort antal aktörer i länet deltar.

En aktivare och tydligare ägarstyrning

Som ett led i att skapa bättre kostnadskontroll, insyn och en aktivare styrning av landstingets bolag och nämnder, infördes en ny ägarstyrningsfunktion efter valet 2014. Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, har fått en utökad roll. Samtidigt har landstingsstyrelsen tilldelats ett arbetsgivar­ansvar för samtliga förvaltnings- och bolagschefer. Ett ägarutskott har samlats under landstingsstyrelsens förvaltning och de förtroendevalda i ägarutskottet är även ledamöter i LISAB. Rutiner för ekonomiuppföljning samt styrelsernas ansvar och roll är några områden som har belysts under året med syftet att göra bolagets styrning tydligare.