Positivt årsresultat

Uppläsning

Resultatet för 2015 uppgick till 343 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 207 miljoner kronor högre än 2014. Stockholms läns landsting har redovisat ett positivt årsresultat under de senaste nio åren.

En ekonomi i balans är grunden för en långsiktigt hållbar utveckling och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. År 2015 ökade de samlade skatteintäkterna med 5,1 procent i jämförelse med föregående år, medan kostnaderna ökade med 3,3 procent. Ökningstakten har halverats i jämförelse med 2014 då kostnaderna ökade med 6,6 procent.

Flera av landstingets verksamheter, framför allt inom hälso-och sjukvården, har visat en hög kostnadsutveckling de senaste åren. Orsakerna till kostnadsökningarna inom de olika verksamheterna varierar och under 2015 har en rad åtgärder vidtagits för att reducera kostnadsutvecklingen.

Med hänsyn till de omställningskostnader som planeras inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård, har Stockholms läns landsting avsatt medel under tidigare år för att täcka upp för de planerade och budgeterade underskotten. Sedan Rådet för kommunal redovisning gjorde ett förtydligande angående redovisningen av balanskravsresultatet, ingår inte längre dessa medel i justeringar innan redovisningen av årets balanskravsresultat. Det medför att balanskravsresultatet är negativt under ett antal år, vilket enligt Stockholms läns landsting inte speglar det ekonomiska läget i landstings­koncernen på ett korrekt sätt.

Stockholms läns landsting budgeterar för ett positivt resultat under åren 2015–2018, med dessa medel i be­aktande.

 Resultatdiagram