Viktiga händelser 2016

Uppläsning

De första patienterna togs emot på Nya Karolinska Solna och kollektivtrafiken tog viktiga steg i förberedelserna inför byggstart av den nya tunnelbanan. Det är några av landstingets viktiga händelser 2016.

Ett nytt universitetssjukhus tar form

Hösten 2016 togs de första patienterna emot i Stockholms läns landstings nyaste sjukhusbyggnad, Nya Karolinska Solna (NKS). I november flyttade hjärt- och lungsjukvården och barnakutmottagningen, den slutna barnsjukvården och vissa delar av öppenvården från Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna in i den nya sjukhusbyggnaden.

Karolinska Universitetssjukhuset får ett helt nytt uppdrag. Verksamheten i Solna blir ett mindre och mer högspecialiserat sjukhus jämfört med tidigare, med fokus på de mest komplicerade diagnoserna. Huvuddelen av sjukhuset byggs färdigt under 2017 och behandlingsbyggnaden blir färdig 2018, då sjukhuset planeras vara i full drift.

Framtidsplanen för hälso- och sjukvård

Den bärande principen i Framtidsplanen för hälso- och sjukvård är att patienten ska få rätt vård på rätt vårdnivå. De som kan vårdas utanför akutsjukhusen ska få möjlighet till det. Många av de öppenvårdsbesök som i dag görs på akutsjukhusen ska i framtiden i stället ske på specialistmottagningar, mindre sjukhus och närakuter.

Under 2016 pågick ett stort antal delprojekt inom ramen för Framtidsplanen. Den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus invigdes i april 2016. När sjukhusets nya akutmottagning nu står klar kan den ta emot cirka 100 000 akutbesök per år.

Under 2016 pågick planeringen för de nya närakuter som kommer att öppnas 2017 och 2018. Närakuterna kommer, tillsammans med vårdcentralerna, att bli viktiga för att ta emot många som idag vänder sig till akutsjukhusens akutmottagningar.

Förlossning i länet

Cirka 29 500 förlossningar genomfördes under 2016, varav 7 500 skedde under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Under 2016 gick länets förlossningsvård över från sju förlossningsenheter till sex. Kapaciteten utökades samtidigt vid dessa sex enheter, och blivande föräldrar uppmanades att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka det är beräknat att de ska föda. Förlossningsavdelningen vid Södersjukhuset har under året genomgått en omfattande renovering. De nya lokalernas utformning ger förutsättningar för nya arbetssätt och bättre vård- och arbetsmiljö.  Även vid Södertälje sjukhus har arbete pågått med att bygga en ny förlossningsavdelning integrerad med BB (familjerum) och öppenvårdsmottagningar före och efter förlossningen. Avdelningen ska stå klar under 2017.

Kvinna håller i ett spädbarn. Foto Denny Lorentzen

Frapp – nytt digitalt verksamhetsstöd i ambulanser

Under 2016 har landstinget infört ett nytt digitalt verksamhetsstöd inom ambulanssjukvården, Frapp. Syftet med den nya IT-utrustningen är att ambulanspersonal i realtid ska kunna skicka vidare uppgifter om patientens tillstånd. På så sätt blir det lättare att se till att patienten kommer till lämplig vårdgivare samt att rätt vårdinsatser kan förberedas.

Modernisering och utbyggnad av kollektivtrafik

Den 11 december 2016 tog MTR över som operatör av pendeltågstrafiken. Under året har landstinget förberett starten av pendeltågsstationerna Odenplan och City, som tas i drift i juli 2017.

I januari 2016 genomfördes effektiviseringar i busstrafiken för cirka 100 miljoner kronor vilket har bidragit till att minska kostnaderna för köpt trafik. Flera kostnadseffektiva avtal har trätt i kraft under året, bland annat inom färdtjänstverksamheten, bussverksamheten och pendeltågstrafiken.

Under 2016 har landstinget även tagit flera viktiga steg i förberedelserna inför byggstart av den nya tunnelbanan.  Landstinget har beslutat att bygga ut den befintliga tunnelbanedepån i Högdalen, som i framtiden ska serva både blå och grön linje.

Tåg på spår. Foto Kasper Dudzik

Regional utveckling i snabb takt

Under året förde landstinget en dialog med flera hundra aktörer om den långsiktiga utvecklingen av Stockholmsregionen. Dialogen utgick ifrån samrådsförslaget om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen uttrycker regionens samlade vilja och ska vara vägledande för kommuners översiktsplaner, det regionala tillväxtarbetet, infrastrukturplaner, strukturfondsprogram och landstingets långsiktiga arbete. Den gemensamma visionen i planen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Landstingsfullmäktige fattar beslut om nästa regionala utvecklingsplan under 2018, och planen kommer sedan att gälla under åren 2018–2026.

Landstinget kan bli region på sikt

I december 2016 lämnade landstinget in en ansökan till regeringen om att bilda region i Stockholms län från och med den 1 januari 2019. Genom att bilda en region skulle en del av det ansvar som idag ligger hos Länsstyrelsen flyttas över till landstinget.