Tionde året i rad med positivt resultat

Uppläsning

Stockholms läns landstings ekonomiska resultat för 2016 blev 1 708 miljoner kronor före omställningskostnader. Det är 1 365 miljoner kronor högre än 2015. Det betyder att 2016 blev tionde året i följd som Stockholms läns landsting redovisade ett positivt årsresultat. Resultatet efter omställningskostnader blev 808 miljoner kronor.

Landstinget visar positivt resultat för helåret 2016. Det är viktigt för att kunna behålla en ekonomi i balans för de kommande åren. Enligt prognoserna kommer de närmaste åren att innebära stora påfrestningar på landstingets ekonomi och därför bidrar årets positiva resultat till att säkerställa genomförandet av de investeringar som tas i drift 2017–2018 och morgondagens kärnverksamhet inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Landstinget ska se till att morgondagens behov av vård och kollektivtrafik tillgodoses likaväl som dagens. Mot denna bakgrund har Stockholms läns landsting byggt upp en finansiell styrka, som gör det möjligt att genomföra nödvändig upprustning och utbyggnad, inte minst inom vården där lokalerna i flera fall är byggda för arbetssätt som idag är omoderna för både patient och medarbetare. Landstinget bygger nytt utifrån moderna krav på patientsäkerhet, trygghet och smidighet för resenären och långsiktigt hållbar miljömässighet. 

En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen och länet fortsätter att växa kraftigt. I ett län som växer så fort som Stockholm ökar både intäkter och kostnader. Det är helt naturligt. Under 2016 ökade skatteintäkterna med 5,6 procent jämfört med 2015 och kostnaderna med 5,4 procent.

Med en ekonomi i långsiktig balans och med tydligt fokus på kontrollerad kostnadsutveckling kan landstinget fortsätta att modernisera och investera. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna fullfölja de långsiktiga planerna på utbyggnad. Därför är kraven på effektiviseringar och ekonomisk återhållsamhet extra viktiga att följa upp under de kommande åren. Målet är att Stockholms läns landsting ska vara det minst byråkratiska av alla landsting i Sverige.

Tabell över resultat (mkr)