Stockholms läns landsting som arbetsgivare

Uppläsning

Stockholms läns landsting arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Idag arbetar 45 000 anställda inom över hundra olika yrken. Inom landstinget finns ett ständigt behov av både ny och utvecklad kompetens, liksom en välfungerande arbetsorganisation och arbetsflöden. Genom att ta tillvara den kompetens som finns och samtidigt rekrytera rätt kompetens, kan kompetensförsörjningen säkras. Landstinget samarbetar med regionens lärosäten för att kvalitetssäkra innehåll och inriktning i vårdutbildningarna och utveckla lärandemiljöer.

Landstingets förvaltningar och bolag arbetar aktivt med åtgärder både för att attrahera och rekrytera nya medarbetare samt för att behålla och engagera befintliga medarbetare. Att utveckla och ta tillvara medarbetarnas kompetens samt ge förutsättningar för hållbart chefs- och ledarskap har varit prioriterat under året. Framtidens hälso- och sjukvård innebär utökade, förändrade uppdrag och strukturförändringar vilket landstingets verksamheter möter genom att utveckla både organisation och arbetssätt.

Som ett stöd för arbetet med att säkra kompetensförsörjningen, antog landstingsfullmäktige i november 2016, en komptensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting. Strategin syftar till att skapa ett tydligare koncernperspektiv i arbetet med kompetensförsörjning. Grunden är ökad samordning men med fortsatt tydligt ansvar för förvaltningar och bolag att bemanna med rätt och tillräcklig kompetens för att klara sina respektive uppdrag. Arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till strategin påbörjades under året.