Regional utvecklingsplanering

Uppläsning

Stockholms län är Sveriges befolkningsmässigt största. Här bor i dag cirka 2,3 miljoner människor. När länet växer behövs också långsiktig planering. Stockholms län består av 26 kommuner som delar arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur.

Landstinget ansvarar för regionplaneringen i länet, i dialog och samverkan med länets kommuner och en rad andra aktörer.

Landstinget kan bli region på sikt

Under de senaste åren har landstinget utrett frågan om att bilda en administrativ region som skulle ersätta dagens landsting. Genom att bilda en region skulle en del av det ansvar som idag ligger hos Länsstyrelsen flyttas över till landstinget.

I december 2016 lämnade lands-tinget in en ansökan till regeringen om att bilda region i Stockholms län från och med den 1 januari 2019.

RUFS, den regionala utvecklings-planen för Stockholmsregionen

Under året fortsatte arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050, som ska gälla under åren 2018–2026. I den nya planen betonas särskilt långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Parallellt med framtagandet av utvecklingsplanen tas därför en klimatfärdplan fram. Även en landsbygds- och skärgårdsstrategi tas fram, vilket medför att landsbygden, skärgården och relationen mellan stad och land kommer att belysas på olika sätt.

Men regionens utvecklingsplaner stannar inte vid länsgränserna. Det är också viktigt att samarbeta med andra regioner i östra Mellansverige. Inom ramen för den nya utvecklingsplanen ska samarbetet i regionöverskridande frågor, exempelvis inom kollektiv trafik, forskning, utbildning och internationell tillgänglighet utvecklas.

Under 2016 påbörjades också ett arbete kring hur landstingets skärgårds- och miljöbidrag kan utvecklas så att kopplingen mellan bidragen och insatserna för regional utveckling stärks.

Kille med cykel på båt. Foto Kenneth Hellman

Sammanhållen planering ger bättre förutsättningar för nya bostäder

Bostadsbyggandet behöver öka kraftigt i Stockholmsregionen under de kommande åren. Men det räcker inte bara med att bygga fler bostäder.  I planeringen för nya bostäder behöver hänsyn tas till en mängd faktorer: el, vatten, avlopp, avfall, tele, kollektivtrafik – och fler infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Förutom arbetet med att bygga ut och rusta upp kollektivtrafiken fortsatte under 2016 arbetet med att hitta lösningar för hur fler infartsparkeringar kan skapas.

En hållbar samhällsstruktur, för ett öppet samhälle

Samhällsplaneringen ska skapa hållbara städer, regioner och livsmiljöer – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Stockholmsregionen står idag inför flera utmaningar när det gäller social hållbarhet, såsom inkludering och att minska de socioekonomiska skillnaderna i regionen. Under 2016 fortsatte arbetet med att hitta sätt att arbeta med dessa utmaningar.

Det beslutades till exempel att landstinget under nästa år ska identifiera vilka mekanismer och metoder som bygger en kultur av öppenhet. Detta ska ske utifrån aktuell forskning och med syfte att minska diskriminering. Arbetet sker tillsammans med andra aktörer och ska också identifiera vilka faktorer i samhällsplaneringen som påverkar inkludering och etablering i samhället.

Andra viktiga frågor för att skapa hållbara regionala samhällsstrukturer är förmågan att hantera oförutsedda samhällsförändringar, kris- och katastrofhantering och förmågan att hantera farligt gods.

Cyklist vid en cykelparkering. Foto Mikael Ullén

Bättre framkomlighet

God framkomlighet är en förutsättning för att människor ska få ihop sin vardag och kunna ta sig till jobb, skola, service och fritidsaktiviteter. Framkomligheten i stockholmsregionen kan förbättras på ett antal sätt. Ett är att underlätta för cykling. Förutom att det är bra för hälsan så bidrar en ökad cykling till minskad trängsel i övriga trafiken.

Under året fortsatte arbetet med att genomföra den regionala cykelplanen. Landstinget arbetar med att se till att cykelplanen genomförs och det regionala cykelkansliet – som startades under året – har fått i uppdrag att sam-arbeta med kommunerna och övriga landstinget för att skapa exempelvis cykelparkeringar och cykelpumpar.

Ökad näringslivsutveckling

Från och med 2016 ökade landstinget sin del av finansieringen av bolaget Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Det innebär att fler företag kan få rådgivning och finansiering för att utvecklas och växa.

En levande skärgård

Stockholms skärgård lockar många. Samtidigt som det finns behov av att bevara känslig natur finns det behov av att utveckla en levande skärgård. Landstingets viktigaste bidrag är en fungerande kollektivtrafik för alla: fastboende, företagare, fritidsboende och tillfälliga besökare. Landstinget bidrar även till möjligheter för övernattning, genom finansiering av Skärgårdsstiftelsen. Under 2016 startades ett projekt för att fler barn och unga i utsatta områden ska få uppleva skärgården.