Kulturen i landstinget

Uppläsning

Målet för landstingets kulturverksamhet är att bidra till ett tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Ett viktigt medel för att nå målet är de externa stöden till länets kulturaktörer, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor.

Landstinget bidrar också till ett regionalt resurscentrum för film och rörlig bild, Film Stockholm. Övriga länskulturfunktioner är Dans i Stockholms stad och län, Länshemslöjdskonsulenterna/Slöjd Stockholm, Länsmusiken, Regionbibliotek Stockholm och Stockholms läns museum. Stockholms läns landsting är också huvudfinansiär i den stiftelse som äger och driver Konserthuset.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för landstinget kulturverk-samhet. Genom att ge barn och unga möjligheter till att ta del av konst och kultur av hög kvalitet, samt uppmuntra till eget skapande, ges möjlighet till självreflektion och insikter om det omgivande samhället.

En stor översyn av kulturstöden har genomförts och väntas implementeras med start 2017. Även en översyn av föreningsstöden har påbörjats under 2016.

Offentliga stöd utformas för att uppmuntra både kulturskapare samt kulturella och kreativa entreprenörer. Det fördjupade samarbetet mellan olika aktörer i länet kring kulturella och kreativa näringar, Kreativa Stockholm har fortsatt under 2016.  Arbetet med att synliggöra de kulturella och kreativa näringarnas roll för regionens utveckling – och som underlag för RUFS 2050 – har fortsatt under 2016.

Kulturen i vården

Konst och kultur berikar människors möten med vården och är ett viktigt verksamhetsområde. Landstinget verkar genom konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet, samt genom att säkerställa ett programutbud för dem som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen. Under året har flera utvecklingsprojekt initierats där kulturen används som ett verktyg vid rehabilitering och i samverkan mellan specialist och primärvård. Ett av dessa drivs av Danderyds sjukhus, ett annat är Gustavsbergs vårdcentral. 

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården har med sina investeringar medfört att arbetet med konsten befinner sig i en intensiv fas vid länets akut- och närsjukhus. Landstinget är för närvarande engagerad i drygt 60 konstprojekt som vart och ett i regel omfattar flera gestaltningsuppdrag. Arbetet med konstprojekten följer tidplanen för respektive byggnation.  Den konstnärliga gestaltningen på sjukhusen rör dels större publika rum som entréer, gårdar, korridorer och ljusschakt, dels mer vårdnära rum som vårdavdelningar och behandlingsrum. 

Konstsatsningen vid Nya Karolinska Solna är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige.  Totalt är drygt 50 konstnärer involverade i att gestalta olika delar av sjukhuset. Utöver detta köps enskilda verk in och placeras ut tillsammans med äldre verk som tagits tillvara från de äldre sjukhusbyggnaderna. Samman taget inkluderas ett tusental verk i satsningen. Under året belönades Astrid Kroghs konstverk ”Skylight” med det prestigefylld CODA Merit Award som delas ut av Collaboration of Design+Art i Madison, USA. Konst-verket är beläget i det nya universitetssjukhuset i Solna.

Konst på husfasad på Nya Karolinska Solna. Foto Per Mannberg