Kollektivtrafiken byggs ut och moderniseras

Uppläsning

Allt fler väljer att resa kollektivt i Stockholms läns landsting. Antalet resande i kollektivtrafiken på land har sammantaget ökat jämfört med föregående år. Även resandet inom färdtjänsten och inom kollektivtrafik på vatten har ökat. Biljettintäkterna har ökat med 4,2 procent jämfört med året innan.

Kollektivtrafiken har stor betydelse för länets befolkning och utveckling. Då befolkningen i Stockholms län ökar ställs allt högre krav på kollektivtrafiken. Resorna ska vara attraktiva och tillgängliga för att invånarna ska välja att åka kollektivt. Resorna behöver vara effektiva för att inte kollektivtrafikens kostnader ska öka i alltför hög grad. Genom att fler åker kollektivt, samtidigt som andelen förnybar energi ökar, bidrar landstinget till en hållbar utveckling.

Under 2016 ökade resandet i kollektivtrafiken mer än förväntat. Antalet påstigande en vintervardag i SL-trafiken överstiger 2,9 miljoner. 80 procent av resenärerna är nöjda med sin resa vilket är två procent mer jämfört med 2015. Trots effektiviseringarna i busstrafiken är 79 procent av bussresenärerna nöjda vilket är en ökning med en procent jämfört med året innan och över måltalet på 73 procent. För färdtjänsten och trafiken till sjöss har andelen nöjda minskat något men är fortfarande högre än snittet för kollektivtrafiken.

Ökad biljettkontrollnärvaro har visat sig minska omfattningen av fusket. Under 2015 uppgick fusket till 3,7 procent av resandet. Tack vare förstärkta insatser mot fusk (exempelvis läsare för mobilbiljetter i buss) och fler kontroller av biljetter har den siffran minskat till 3,1 procent 2016. Det motsvarar ett minskat intäktsbortfall om 45 miljoner kronor per år.

Händelser under året

Inom skärgårds- och hamntrafik har de nya trafikavtalen i skärgårdstrafiken överprövats av fem parter. För att säkerställa trafiken under överprövningsperioden har interimsavtal tecknats med den leverantör som vann anbudsförfarandet.

Den 11 december 2016 tog MTR över som operatör av pendeltågstrafiken. Under året har landstinget förberett starten av pendeltågsstationerna Odenplan och City, som tas i drift i juli 2017.

I januari 2016 genomfördes effektiviseringar i busstrafiken för cirka 100 miljoner kronor vilket har bidragit till att minska kostnaderna för köpt trafik. Flera kostnadseffektiva avtal har trätt i kraft under året, bland annat inom färdtjänstverksamheten, buss-verksamheten och pendeltågstrafiken.

En ny pendelbåtslinje i Riddarfjärden startade i januari. Ytterligare en pendel båtslinje startade i augusti, med trafik från Ekerö till Gamla Stan.

Under 2016 har bland annat Roslagsbanan och Saltsjöbanan moderniserats.  På Roslagsbanan planeras och utförs totalt 22 kilometer dubbelspår, bättre bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. Även upprustning av vissa stationer och befintliga vagnar har genomförts under 2016.

Arbetet med att modernisera tunnelbanans röda linje har också pågått inför kommande år, då röd linje får både ny depå, nya tåg och ett nytt trafikledningssystem. En ny depå för bättre underhåll av tunnelbanans tåg invigdes i maj i Hammarby.

Nya pendeltåg började levereras i januari. De närmaste åren kommer två tåg per månad att levereras ända fram till 2017/2018 då samtliga nya tåg är levererade.

Kvinna från landstinget informerar äldre man. Foto Thomas Henrikson

Nya tunnelbanan

Under året fattade landstinget beslut om att en ny depå, som ska tillgodose behoven även för den nya delen av tunnelbanan, ska byggas intill befintlig depå i Högdalen.

Stationslägen och byggetableringsytor har setts över under året, och de ekonomiska ramarna har genomgått granskning utifrån de förändringar som landstinget behövde göra.  Projekten löper enligt plan.

Provborrningar, grundvattenmätningar och undersökningar av markförhållanden är några av de förberedande steg som landstinget har genomfört inför byggstarten av nya tunnelbanan, där tio stationer och närapå två mil nya spår ska etableras. Allmänhetens intresse är fortsatt stort och positivt. Många deltog vid någon av de tio samråd som hölls under året.

Tunnelbanan i Stockholm är internationellt omtalad som världens längsta konstutställning. Mer än 150 olika konstnärer har skapat konsten på dagens stationer. Det finns mosaiker, målningar, skulpturer, installationer, ristningar och reliefer från 1950-talet och framåt.

Med utbyggnaden av nya tunnelbanan tillkommer de tio helt nya stationerna, en ny plattform under dagens Gullmarsplan och en ny plattform bredvid dagens plattform på Odenplan. På alla tolv stationer ska den konstnärliga gestaltningen bli en integrerad del i utformningen. Under året har lands-tinget fattat beslut om vilka konstnärer som får de eftertraktade uppdragen att smycka stationerna. Arbetet med att skissa fram den konstnärliga gestaltningen har därefter påbörjats. Uppdragsperioden är lång, nästan ett decennium går från idétävling till genomförande.

Tunnelbanetåg på räls. Foto Kasper Dudzik