Hälso- och sjukvården byggs ut och moderniseras

Uppläsning

För att möta morgondagens vårdbehov genomför landstinget just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Totalt satsas 41 miljarder kronor extra under åren 2017–2026, bland annat för att rusta upp och bygga ut länets sjukhus, ge förutsättningar för nya arbetssätt och erbjuda fler vårdtillfällen.

I Solna färdigställs Nya Karolinska Solna-projektet, som resulterar i att Karolinska Universitetssjukhuset får helt nya moderna vårdbyggnader.  Karolinska Universitetssjukhuset Solna blir ett högspecialiserat sjukhus för de svårast sjuka och skadade.

Andra vårdbyggnader renoveras eller byggs ut för att skapa fler vårdplatser och göra rum för moderna arbetssätt. Utbyggnaderna sker i hela länet. Samtidigt knyts forskningen närmare den dagliga vården och förbättrar möjligheterna till förebyggande hälsovård.

Vården utanför akutsjukhusen blir mer omfattande, samtidigt som akutsjukhusen får uppdraget att renodla sina verksamheter och satsa mer på de patienter som verkligen behöver akutsjukhusens resurser. Under 2016 koncentrerades exempelvis länets bröstcancervård till S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

Men allt handlar inte om att skapa fler vårdplatser. Det är också viktigt att se till att patienterna får rätt vård i rätt tid och på rätt plats och för detta behövs bland annat nya arbetssätt. En kraftig utveckling av IT-stöd och e-hälsa är två grundläggande förutsättningar för de nya arbetssätten. Med e-hälsotjänster kan invånarna bli mer aktiva i sin egen vård, exempelvis genom att själva skapa en remiss för provtagning och ta emot provsvaret samtidigt som läkaren får svaret.

Under 2016 inleddes införandet av e-tjänsten Journal via nätet. Patienten får tillgång till delar ur sin journal via en säker inloggning på 1177 Vård-guiden. Drygt fyrtio vårdcentraler och ett sjukhus anslöts framgångsrikt till tjänsten under 2016. I december 2017 ska tjänsten vara tillgänglig hos samt liga landstingsägda och privata vårdgivare som använder journal-systemen TakeCare och Obstetrix (för mödravård).

Husläkarmottagningen ska vara patientens nav

Husläkarmottagningen ska få en starkare roll i det sjukvårdssystem som nu växer fram. Vården vid husläkarmottagningarna ska organiseras mer utifrån patienternas behov och efterfrågan, till exempel kring öppettider och olika kontaktvägar in till sjukvården.  I framtiden kan exempelvis fler patienter få kontakt med sin mottagning via videosamtal.

Husläkarens roll blir att stödja patienten genom vård och behandling. Husläkaren ska även bidra till samordning av patientens vård när behandlingen utförs av andra vårdgivare. Under 2016 reviderades husläkaruppdraget och ersättningsmodellen, för att tydliggöra uppdraget främst för de äldre och multisjuka på ett bättre sätt.

Landstinget mäter exempelvis om husläkarmottagningarna bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete. För att anses som att man arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande bör minst tre procent av sköterskebesöken innebära rådgivning enligt de principer som Socialstyrelsen fastställt för rådgivning kring en individs hälsosituation.  Andelen mottagningar som klarar detta mål har stigit varje månad under 2016.

Ett barn med ett stetoskop på ryggen. Foto Anna Molander

Ny närakutstruktur

Flera nya närakuter växer också fram. Där ska patienter få hjälp med enklare besvär eller åkommor, som i många fall slutbehandlas på plats.

Under 2016 pågick planeringen för de nya närakuter som kommer att öppnas 2017 och 2018. Närakuterna kommer, tillsammans med vårdcentralerna, att bli viktiga för att ta emot många som idag vänder sig till de stora sjukhusens akutmottagningar. 

Alla närakuter ska ha ett liknande utbud, öppethållande, verksamhetsinnehåll och resurser att omhänderta patienter med akuta sjukdomstillstånd. De planeras även att ha tillgång till röntgen under öppettiden, som blir klockan 08.00–22.00. 

Under 2017 öppnar närakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. De övriga närakuterna kommer att förläggas vid eller i närheten av Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södersjukhuset, Handens sjukhus, Järva sjukhus, Nacka sjukhus, S:t Görans sjukhus, Sollentuna sjukhus och Södertälje sjukhus.

De fyra första närakuterna kommer att öppna under 2017. Resterande åtta planeras öppna under 2018 och 2019.

Vården av äldre och kroniskt sjuka

Vård för äldre är en stor och viktig del i framtidens hälso- och sjukvård. Denna vård ska integreras bättre i den övriga specialistvården, vilket i sin tur skapar större möjligheter att bedriva forskning och utbildning inom äldrevården.

En utökad samordning ska bidra till att patienten inte behöver flytta runt mellan olika vårdgivare, utan att vården kan ges närmare patienten. Det kan betyda att vården ges i hemmet, via Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, eller via en husläkarmottagning som gör hembesök.

Antalet vårdtillfällen inom geriatriken har ökat med 7 procent under 2016, jämfört med 2015. Nya vårdplatser har successivt öppnats. Medelvårdtiden har minskat med 3 procent vilket beror bland annat på ett ändrat arbetssätt vid vissa kliniker. Tillgången på geriatriska vårdplatser bedöms vara god.

Antalet individer som varit inskrivna i ASiH under året har ökat med 14 procent. Ökningen beror dels på att vårdgivarna tar emot fler patienter och dels på att nya vårdgivare tillkommit. Detta är helt i enlighet med Framtidsplanens intentioner.

Nya Karolinska Solna. Foto

Foto: Kristoffer Marchi, Skanska

Nya Karolinska Solna

Hösten 2016 togs de första patienterna emot i Stockholms läns landstings nyaste sjukhusbyggnad Nya Karolinska Solna (NKS). Karolinska Universitetssjukhuset får ett helt nytt uppdrag. Verksamheten i Solna blir ett mindre och mer högspecialiserat sjukhus jämfört med tidigare, med fokus på de mest komplicerade diagnoserna.

Genom att samla vården för ovanliga och komplicerade sjukdomar eller skador på ett ställe ökar förutsättningarna för en bättre behandling av patienterna. Det är också effektivt ur en ekonomisk synvinkel där en koncentration av vården också innebär en koncentration av avancerad teknik, utrustning och kunnande. Byggnationen har fortsatt under året. Den första juni överlämnades den första delen av sjukhusbyggnaden till Stockholms läns landsting och i slutet av november togs den första delen av det nya sjukhuset i drift.

Även akutmottagningen på det nya sjukhuset får ett nytt uppdrag. Vuxenakuten kommer bara att ta emot de allra svårast sjuka. Hit kommer patienter med ambulans eller helikopter, alternativt med en remiss från en annan vårdgivare. Även patienter som redan går på behandling på sjukhuset kan komma in akut.

Utöver ambulansintaget kommer sjukhuset att ha två helikopterplattor – något som underlättar ett snabbt omhändertagande vid omfattande olyckor i Stockholmsområdet eller i övriga Sverige. Sjukhuset har också kapacitet att ta emot patienter från utlandet. Sjukhuset planeras vara i full drift 2018.

Södertälje sjukhus

Om- och nybyggnad av olika vård- och behandlingsbyggnader pågår. En ny byggd behandlingsbyggnad som ska rymma akutmottagning och förlossning har förberetts för öppnande. Verksamheten i lokalerna startar under 2017.

S:t Görans sjukhus

En ny akutavdelning som kan ta emot 100 000 patienter om året invigdes under våren 2016. Det innebär att 20 000 fler patienter om året kan tas emot på akutmottagningen. Samtidigt planeras för att modernisera och bygga ut sjukhuset ytterligare.

Danderyds sjukhus

Arbetet fortsatte med en ny byggnad för akutmottagningen. Sjukhusets södra och centrala huskroppar kommer att byggas ihop, för att skapa effektiva flöden och moderna vårdavdelningar.  Sjukhusets befintliga lokaler rustas också upp. 

Södersjukhuset

Sjukhuset byggs om och till för att göra plats för bland annat en större akutmottagning, operationssalar och vårdavdelningar.

Sollentuna sjukhus

En omfattande renovering sker på Sollentuna sjukhus. På sjukhuset kommer det att finnas öppen- och slutenvård för äldre samt husläkarmottagning, närakut, rehabilitering och en stor öppenvårdsverksamhet med ett flertal olika specialiteter. 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Under 2016 börjades ny- och ombyggnad av lokaler för bland annat operation, röntgen och förlossning. Den psykiatriska vården byggs ut och får moderniserade vårdplatser med fler enkelrum.