Forskning och innovation

Uppläsning

Under 2016 var cirka 2100 kliniska forskare verksamma inom landstingets olika områden.

Stockholms läns landstings forskningssamarbete med Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet har stärkts med särskilda projektmedel.

Stockholms medicinska biobank, som ger nya förutsättningar för all landstingsfinansierad hälso- och sjukvård, har robotiserat sin provsamlingsverksamhet på fyra sjukhus. En uppbyggnad av en digital biobanksprocess med ärendehanteringssystem, beställning i journalsystem, så kallad e-remiss, och spårbarhet av biobanksprover har etablerats. 

Koppling till kliniska data skapar en unik möjlighet att driva klinisk provningsverksamhet med externa parter utifrån provbankerna.

Landstinget har under året skapat ett sammanhållet innovationssystem, tagit fram en policy och en innovationsstrategi och inlett arbete med att utreda hur en kompetensnod för användardriven utveckling och tjänstedesign skulle kunna utformas under 2017.