Budgetprocessen

Uppläsning

Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den innehåller bland annat landstingets övergripande mål, fördelning av verksamhetsanslag, resultatkrav och investeringsramar. Där finns även de förtroendevaldas konkreta uppdrag till verksamheterna som ska genomföras kommande år.

1. Budgeten – ett långsiktigt dokument

Förutsättningarna för arbetet med nästa budget ges i samband med landstingsfullmäktiges budgetbeslut året innan. Då fastställer landstingsfullmäktige de ekonomiska ramarna för det aktuella budgetåret men även för nästkommande tre år, det vill säga planåren. De ekonomiska ramarna för planåren blir utgångspunkten för arbetet med den kommande budgeten. På så sätt säkerställs långsiktighet i landstingets budgetarbete.


2. Analys

Inom landstinget görs övergripande analyser av aktuella förutsättningar inför nästa budget, till exempel hur mycket pengar som beräknas komma in genom bland annat landstingsskatten, hur mycket länets befolkning väntas växa och andra faktorer som påverkar landstingets ekonomi.


3. Budgetunderlag från nämnder och bolagsstyrelser

Under våren inkommer nämnder och bolagsstyrelser med ett budgetunderlag till landstingsstyrelsen. I budgetunderlagen redovisar nämnder och bolagsstyrelser sina ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för kommande år. På så sätt säkerställs att landstingsstyrelsen har relevant information när styrelsen utarbetar förslag till landstingsbudget.

4. Budgetförslag

Utifrån det budgetunderlag som nämnder och bolagsstyrelser tagit fram, uppdaterade ekonomiska prognoser och övrig relevant information utarbetar landstingsstyrelsen ett förslag till budget.

5. Budgetbeslut i landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsens budgetförslag debatteras och beslutas av landstingsfullmäktige. Vanligen sker detta i juni varje år. Men eftersom 2018 är ett valår förskjuts budgetprocessen så att landstingsfullmäktige debatterar och fattar beslut först i december.

6. Slutlig budget

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut tar nämnder och styrelser fram sina egna budgetar. Landstingsstyrelsen fattar därefter beslut om vissa tekniska justeringar samt godkänner budgeten i dess helhet.