Budgetprocessen

Uppläsning

1. Budgetdirektiv

Startskottet för arbetet med nästa budget kommer i juni varje år i och med att landstingsfullmäktige beslutar om budgetdirektivet. Direktivet anger de ekonomiska ramarna för den kommande budgeten, hur budgetprocessen ska genomföras och vilka datum som gäller för arbetet under det aktuella budgetåret.

2. Analys

Inom landstinget görs övergripande analyser av aktuella förutsättningar inför nästa budget, till exempel hur mycket pengar som beräknas komma in genom bland annat landstingsskatten, hur mycket länets befolkning väntas växa och andra faktorer som påverkar landstingets ekonomi.

3. Landstingsdirektörens planeringsunderlag

Landstingsdirektören tar fram ett planeringsunderlag som utgår från de ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige har fastställt. Planeringsunderlaget skickas på remiss till nämnder och styrelser i mars. När deras yttranden kommit in till landstingsstyrelsens förvaltning sammanställs de och överlämnas tillsammans med planeringsunderlaget till de förtroendevalda i Stockholms läns landsting.

3. Budgetförslag

Med stöd av landstingsdirektörens planeringsunderlag samt de remissvar som kommit in från nämnder och styrelser tar de förtroendevalda i landstinget fram sina respektive budgetförslag. Någon vecka efter den styrande koalitionens budgetförslag offentliggjorts, ofta i början på maj, presenterar oppositionen sina budgetförslag.

4. Budgetbeslut i landstingsfullmäktige

I mitten av juni samlas landstingsfullmäktiges ledamöter för att debattera budgetförslagen och besluta om budget. Samtidigt fattas beslut om budgetdirektivet för nästkommande budgetår.

5. Slutlig budget

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut i juni, tar nämnder och styrelser fram sina slutliga budgetar och beslutar om dessa innan inrapportering sker i oktober. Beslut om slutlig budget fattas i landstingsstyrelsen i december.