Budget 2018

Uppläsning

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram och fastställa Stockholms läns landstings budget för 2018. Här kan du följa processen och hitta länkar till aktuella dokument om de olika stegen vartefter de publiceras.

Budgetarbetet under 2017 utgår från det budgetdirektiv som beslutades av landstingsfullmäktiges ledamöter i juni 2016. Där anges hur budgetprocessen ser ut och vilka datum som gäller.

17 mars 2017

Landstingsdirektören skickar planeringsunderlag på remiss
Planeringsunderlaget inför budget 2018 omfattar driftbudget och investeringsbudget för 2018 samt planeringsförutsättningar för åren 2019-2027. Den 17 mars skickades planeringsunderlaget på remiss till nämnder och och bolagsstyrelser inom Stockholms läns landsting.
Läs mer om innehållet i planeringsunderlaget
Läs landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018

18 april 2017

Sista datum för inlämning av yttranden
Alla nämnder och bolagsstyrelser skickar in sina yttranden med synpunkter på förslagen i landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018.
Yttranden över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018
Se sammanställning av alla yttranden

Början av maj 2017

Partiernas budgetförslag offentliggörs
Med stöd av landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018 och de yttranden som kommit in tar de förtroendevalda i landstinget fram sina respektive budgetförslag. I början av maj offentliggör den styrande koalitionen sitt förslag. Någon vecka därefter presenterar oppositionen sina förslag.
Partiernas budgetförslag för 2018

13-14 juni 2017

Fullmäktige debatterar och beslutar om budget 2018
Landstingsfullmäktiges ledamöter samlas för att debattera de olika partiernas budgetförslag och fatta beslut om budget 2018. Samtidigt fattas beslut om budgetdirektivet för budgetåret 2019.

Första sammanträdesdagen består oftast agendan av allmänpolitisk debatt samt beslut om skattesats, trafikfrågor, frågor om tillväxt, region och miljö samt kulturfrågor. Andra dagen debatteras hälso- och sjukvården, forskning och innovation, personalfrågor och övriga frågor som fastighetsfrågor, landstingsbidrag m.m.
Allt om landstingets budget 2018 - sammanfattningar och webb-tv
Bakgrundsdokument - protokoll, dagordning m.m.

Juni - oktober 2017

Slutförande av budget utifrån beslut
Landstingets olika verksamheter utarbetar sina respektive slutliga budgetar utifrån den budget som landstingsfullmäktige beslutar om i juni 2017.

27 oktober 2017 

Beslut i nämnder och styrelser
Nämnder och styrelser fattar beslut om slutlig budget för 2018–2021.

14 november 2017 

Beslut i Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen beslutar om slutlig budget för 2018–2021.

5 december 2017

Beslut i Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige fastställer den slutliga budgeten för Stockholms läns landsting för åren 2017–2020.