Dokument inför budget 2018

Uppläsning

Den 5 december 2017 fastställde landstingsfullmäktige budgeten för 2018. I kalendariet kan du följa processen och hitta länkar till bakomliggande dokument i de olika stegen i budgetprocessen.

Kalendarium

17 mars 2017

Landstingsdirektören skickar planeringsunderlag på remiss
Planeringsunderlaget inför budget 2018 omfattar driftbudget och investeringsbudget för 2018 samt planeringsförutsättningar för åren 2019-2027. Den 17 mars skickades planeringsunderlaget på remiss till nämnder och och bolagsstyrelser inom Stockholms läns landsting.
Läs mer om innehållet i planeringsunderlaget
Läs landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018

18 april 2017

Sista datum för inlämning av yttranden
Alla nämnder och bolagsstyrelser skickar in sina yttranden med synpunkter på förslagen i landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018.
Yttranden över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018
Se sammanställning av alla yttranden

Början av maj 2017

Partiernas budgetförslag offentliggörs
Med stöd av landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018 och de yttranden som kommit in tar de förtroendevalda i landstinget fram sina respektive budgetförslag. I början av maj offentliggör den styrande koalitionen sitt förslag. Någon vecka därefter presenterar oppositionen sina förslag.
Partiernas budgetförslag för 2018

13-14 juni 2017

Fullmäktige debatterar och beslutar om budget 2018
Landstingsfullmäktiges ledamöter samlas för att debattera de olika partiernas budgetförslag och fatta beslut om budget 2018. Samtidigt fattas beslut om budgetdirektivet för budgetåret 2019.
Mål och budget för 2018
Allt om landstingets budget 2018 - sammanfattningar och webb-tv
Bakgrundsdokument - protokoll, dagordning m.m.

Juni - oktober 2017

Slutförande av budget utifrån beslut
Landstingets olika verksamheter utarbetar sina respektive slutliga budgetar utifrån den budget som landstingsfullmäktige beslutar om i juni 2017.

Slutet av oktober 2017 

Beslut i nämnder och styrelser
Nämnder och styrelser fattar beslut om sina slutlig budget.
Hälso- och sjukvårdsnämndens budget
Trafiknämndens budget
- bilaga 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana
- bilaga 2 Trafiknämnden/trafikförvaltningen
Kulturnämndens budget
Tillväxt- och regionplanenämndens budget
Patientnämndens budget

14 november 2017

Beslut i Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen fattar beslut om budget för 2018. Utöver budget beslutades även landstingsstyrelsens förslag om extra medel utöver budget till hälso- och sjukvården. Detta ska sedan beslutas i landstingsfullmäktige.
Läs mer om satsningarna för minskade köer i vården
Slutlig budget 2018 för Stockholms läns landsting samt beslut om försäljning av vissa fastigheter m.m. (pdf)

5 december 2017

Beslut i landstingsfullmäktige om extra medel utöver budget till hälso- och sjukvården samt fastställande av budget 2018.
Mål och budget 2018 (pdf)
Läs allt om budget för 2018