Beslutad budget för 2017

Uppläsning

Landstingsfullmäktige beslutade i juni budgeten för 2017. Skatten i Stockholms läns landsting behålls på 12,08 kr per intjänad hundralapp för år 2017. Även patientavgifterna i vården blir desamma som under 2016. Kollektivtrafikens biljettpris höjs och ett 30-dagarskort kommer att kosta 830 kronor från och med 9 januari 2017. I samband med det beslutades också om enhetstaxa.

140 miljoner extra till husläkarmottagningar

Primärvårdens roll ska stärkas för att bli det naturliga förstahandsvalet för fler patienter i vardagen. Husläkarmottagningarna ska kunna arbeta mer med förebyggande hälso- och sjukvård, som stärker den sammanhållande vården för patienten. För att möjliggöra denna förändring, viks 140 miljoner kronor av hälso- och sjukvårdsbudgeten till justeringar av husläkarnas ersättningsnivåer.

Fortsatt stöd för att utreda bilda region

Landstingsfullmäktige gav sitt stöd till att fortsätta utreda möjligheten att ombilda Stockholms läns landsting till region. En regionbildning skulle innebära att en del ansvar förs över från Länsstyrelsen till landstinget.

Landstinget utreder sedan en tid möjligheten att eventuellt ombilda landstinget till region. I processen har bland annat länets kommuner fått möjlighet att yttra sig om en regionbildning. Majoriteten av kommuner var positiva även om några gjorde vissa förbehåll. Nu fortsätter landstinget sin dialog kring en eventuell regionbildning med länets kommuner.

Utbildning av specialistsjuksköterskor

Under fullmäktige fick landstingsstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna att ta över ansvaret för specialistutbildningen för sjuksköterskor från staten till landsting och regioner. Arbetet ska ske i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Vårdvalen ska utvecklas och bli fler

Stockholms läns landsting ska fortsätta utveckla vårdvalen. De ska också bli fler inom de områden där det är lämpligt.

Landstinget har idag 33 vårdval, där patienten kan välja mellan olika utförare. Enligt beslutet från fullmäktige ska både befintliga och nya vårdval ses överför att säkerställa att de både har en hållbar kostnadsutveckling och att vård ges efter behov.

Ett viktigt syfte med avtalsformen vårdval är att öka andelen vård utanför akutsjukhusen, vilket är en grundtanke inom landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Fullmäktige fattade också beslut om att stärka uppföljningen av akutsjukhusen under den period som omställningen till Framtidens hälso- och sjukvård pågår.

För närvarande förbereds vårdval inom geriatrik. Inom detta vårdval betonas vikten av ett helhetsansvar kring den äldre patienten.

IT-stödet ska moderniseras

Landstingets IT-stöd ska moderniseras. Genom att öka takten i avvecklingen av omoderna IT-system kan både patientsäkerheten stärkas och arbetsmiljön för vårdpersonalen förbättras.

Landstinget håller på med en genomgripande modernisering av sjukvårdens IT-miljöer och fasar ut äldre IT-system och konsoliderar IT-system som överlappar varandra.

Det är meningen att arbetet med att till exempel slå ihop databaser och system och även minska av antalet system ska minska kostnader för förvaltning, licenser och support. Det ska också stödja utvecklingen av effektivare arbetssätt och rutiner.

Förändrat fastighetsbestånd kan ge fler centrala bostäder

Stockholms läns landsting äger ett drygt trettiotal fastigheter, däribland sjukhusens lokaler och landstingshuset. Nu gör landstinget en översyn av vissa fastigheter, för att på sikt utveckla eller avveckla de lokaler och tomter som inte längre är nödvändiga för den vård eller verksamhet som landstinget bedriver.

Översynen omfattar bland annat fastigheterna där S:t Eriks ögonsjukhus ligger idag och delar av Sabbatsbergsområdet. För dessa fastigheter finns goda möjligheter att ta fram detaljplaner som medger att de attraktiva platserna blir bostäder, när landstinget har avyttrat fastigheterna.

Även delar av fastigheten där landstingshuset är beläget kan komma att bli bostäder. Fastigheten inrymmer idag bland annat lokaler för administrativ personal. Vissa byggnader är kulturminnesmärkta. Fastigheten ligger i en uppskattad park men området består även av parkeringsytor. Nu ska landstinget utreda hur en del av fastigheten kan utvecklas, med sikte på att skapa förutsättningar för bostadsbyggande.