Budget

Uppläsning

Budgeten för Stockholms läns landsting omsluter cirka 95 miljarder kronor. Närmare 80 procent av de totala intäkterna utgörs av skatteintäkter.

Budgeten styr vad alla verksamheter i landstinget ska göra under året. Den styr hela landstingets verksamhetsbredd och behandlar förutom vård och trafik bland annat frågor om kultur, regionplanering, forskning, personal, miljö, jämställdhetsarbete och mycket annat. Budgeten innehåller förutom fördelningen av landstingsbidrag, resultatkrav samt investeringsramar, så kallade att-satser, som innehåller konkreta uppdrag från politiker till verksamheten.

Budgetprocessen under 2017

 

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram och fastställa landstingets budget för år 2018.

1. Budgetdirektiv

Budgetdirektiv för budget 2018 beslutades av landstingsfullmäktiges ledamöter, i samband med beslut om landstingets budget 2017–2019, i juni 2016.

2. Analys

Övergripande analys av landstingets ekonomiska förutsättningar.

3. Landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018

Landstingsdirektören tar fram ett planeringsunderlag som utgår från de ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige har fastställt. Planeringsunderlaget skickas på remiss till nämnder och styrelser 17 mars–18 april 2017. Landstingsdirektören sammanställer remisserna och tar fram ett planeringsunderlag som beaktar remissvaren.

 3. Budgetförslag

Med stöd av landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018 samt de remissvar som kommit in från nämnder och styrelser tar de förtroendevalda i landstinget fram sina respektive budgetförslag. Någon vecka efter den styrande minoritetens budgetförslag offentliggjorts, presenterar oppositionen sina budgetförslag. Den styrande minoritetens förslag fastställs av landstingsstyrelsen.

4. Budgetbeslut i landstingsfullmäktige 

 Den 13–14 juni samlas landstingsfullmäktiges ledamöter för att debattera och besluta om budget 2018. Samtidigt fattas beslut om budgetdirektivet för nästkommande budgetår (2019).

5. Slutlig budget

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut i juni, tar nämnder och styrelser fram sina slutliga budgetar och beslutar om dessa innan inrapportering sker den 27 oktober. Beslut om slutlig budget fattas i landstingsstyrelsen den 14 november och läggs fram (som anmälningsärende) i landstingsfullmäktige i den 5 december 2017.