Trafikförvaltningen

Uppläsning

Trafikförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare och besökare har en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Vår verksamhet

Vi ska underlätta din arbetspendling och förenkla din vardag. Oavsett om du reser med tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana eller båt, ser vi till att du kommer dit du ska.

Kollektivtrafiken ska vara det mest attraktiva resealternativet för alla resenärer, inkluderat barn, äldre och resenärer med funktionsnedsättning.

I landstingets regionala trafikförsörjningsprogram fastställs målen, visionerna, inriktningen och omfattningen av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av landstingsfullmäktige.

Trafikförvaltningen har 650 anställda.

Landstinget som kollektivtrafikmyndighet

Den 1 januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft. Det innebär att Stockholms läns landsting är regional kollektivtrafikmyndighet, RKTM, i Stockholms län.
Läs mer om RKTM.

Långsiktig och hållbar utveckling

Genom att ta reda på vilket behov av kollektivtrafik länets invånare har, bidrar trafikförvaltningen till att kollektivtrafiken fungerar och utvecklas.

Vi bereder och genomför beslut kring vilken inriktning och omfattning kollektivtrafiken inom AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, Waxholms Ångfartygs AB, färdtjänstverksamheten och Mälardalstrafiken behöver, för att vara långsiktigt hållbar.

All trafik drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar i konkurrens.

Kollektivtrafiken växer med Stockholm

Stockholmsregionen växer kraftigt – och allt fler som pendlar till, från och inom länet. Den snabba tillväxten och ökade krav från resenärer ställer krav på mer och attraktivare kollektivtrafik. Trafikförvaltningen arbetar med utbyggnader, moderniseringar och upprustningar av kollektivtrafiken. Vi bidrar alltså till hur Stockholms infrastruktur ser ut i framtiden. 

Allmän och särskild kollektivtrafik

Den upphandlade allmänna kollektivtrafiken avser SL-trafiken som kör på vägar och spår samt Waxholmsbolagets sjötrafik.

Den särskilda kollektivtrafiken är till för personer med funktionsnedsättningar och kräver särskilda tillstånd, utgörs av Färdtjänsten och sjukresor. Målet är att den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad så att den passar även flertalet personer med funktionsnedsättningar.

Landstingsfullmäktige fattar beslut om hur kollektivtrafiken ska utformas och tillfredsställa länets och resenärernas behov.

Att arbeta inom kollektivtrafiken

På trafikförvaltningen har du möjlighet att arbeta med teknikutveckling och samhällsplanering. Du bidrar till att utveckla Stockholms trafik och infrastruktur i nära samarbete med trafikförvaltningens intressenter och affärspartners. Med andra ord – du är med och påverkar hundratusentals människors vardag.

Trafikförvaltningen är en beställarorganisation som ansvarar för att det finns ett bra system av kollektiva resmöjligheter i Stockholms län. Detaljplaneringen av trafiken och själva körandet sköter ett antal upphandlade entreprenörer. Vill du arbeta som buss- eller tågförare eller någon annan tjänst inom kollektivtrafiken är det till våra entreprenörer du vänder dig. Läs mer om att arbeta inom kollektivtrafiken