Frågor och svar om regionbildning i Stockholms län

Uppläsning

Vad innebär en regionbildning i Stockholms län?

En regionbildning innebär att landstinget, förutom nuvarande uppgifter, övertar vissa uppgifter från länsstyrelsen och får ett utvidgat ansvar för den regionala utvecklingen i länet. De uppgifter som förs över regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Tillsammans med landstingets nuvarande uppdrag inom hälso- och sjukvård, regionplanering, kultur och kollektivtrafik får landstinget ett mer sammanhållet ansvar för regional utveckling och infrastruktur i länet.

Vilka uppgifter ingår i det regionala utvecklingsansvaret?

De uppgifter som tillkommer enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar:

 • Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
 • Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
 • Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
 • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
 • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
 • Samverka med länets kommuner, Länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.

Varför vill Stockholms landsting bilda region?

 Stockholmsregionen är inne i en historisk expansionsfas, befolkningen ökar snabbt och vi blir en allt viktigare ekonomisk spelare på den globala arenan. Att bilda region ger nya möjligheter att möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter som finns i Stockholmsregionen. Som region kan vi stärka det regionala utvecklingsarbetet, få en tydligare ansvarsfördelning i länet och möjliggöra att besluten kommer närmare invånarna.

Hur påverkas invånarna av att en region bildas?

Med en regionbildning samlas fler frågor, beslut och pengar med stor betydelse för invånarna till en organisation med ett direktvalt politiskt organ. Genom direkta val stärks därmed medborgarnas inflytande över många betydelsefulla områden för regionens tillväxt och utveckling. Demokratin kan fördjupas och utvecklas och som medborgare kan du utkräva ansvar från folkvalda politiker.

Hur organiseras förberedelserna för att bilda region?

Processen för att landstinget ska bilda region och därigenom överta det regionala utvecklingsansvaret sker genom två parallella processer. Dels genom en nationell process, dels genom landstingets interna förberedelser.

Den nationella processen styrs av regeringens formella prövning att godkänna bildandet av en ny region, samt politisk behandling och beslut i riksdagen.

Den interna processen i landstinget innefattar ett förberedelsearbete fram till 2019. En tillfällig projektorganisation inom landstinget tar fram förslag på hur Stockholms läns landsting kan anpassa och utveckla sin politiska organisation, tjänstemannaorganisation och verksamhet inför regionbildningen.

Hur ser tidplanen ut för regionbildningen?

 • December 2016: Landstingsfullmäktige beslutar att ansöka om att bilda region från och med den 1 januari 2019.
 • December 2016: Stockholms läns landsting lämnar in ansökan om att bilda region till regeringen.
 • Februari 2017: Landstingsdirektören inrättar en tillfällig projektorganisation som förbereder arbetet inför regionbildningen.
 • Juni 2017: Regeringen skickar en departementspromemoria (Ds) som behandlar ändringar i lagen om det regionala utvecklingsansvaret på remiss till bland annat berörda kommuner och myndigheter.
 • Under 2017: Lagrådsremiss
 • Senast mars 2018: Regeringen lägger fram en proposition som utskottsbehandlas i riksdagen.
 • 2018 (innan sommaruppehållet): Riksdagen fattar beslut om ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar så att den även omfattar landstinget i Stockholms län.
 • 9 september 2018: Val till riksdag, kommun och landsting
 • 2018 (under hösten): Landstingsfullmäktige beslutar om en anpassad och utvecklad organisation och verksamhet inom landstinget som en följd av regionbildningen.
 • 1 januari 2019: Stockholms läns landsting bildar region.

Vad kommer det kosta att bilda region i Stockholms län?

Den slutliga kostnaden för att bilda region är oklar så länge organisering och behov inte är klarlagda. Den fråga som ofta ställs i samband med regionbildning är vad det kommer att kosta att byta namn. Även den frågan är för tidig att svara på med konkreta siffror. Principiellt kommer landstinget att hålla sig till de ekonomiska mål och riktlinjer som är fastställda i budget. Det innebär att stora och kostsamma förändringar som ligger utanför planerade investeringar inte är aktuella. Landstingets ekonomiska läge innebär att nödvändiga resurser för att planera, implementera och kommunicera en regionbildning i huvudsak måste frigöras genom omprioritering av befintliga resurser.

Landstinget ser också att de största vinsterna med en regionbildning inte kommer av finansiella investeringar. Det handlar istället om vinster i form av nya samverkansformer, kraftsamling kring stora utmaningar och ett tydligare ledarskap i regionen. 

Vilken roll har kommunerna när regionen bildas?

Regionbildningen är ett led i att stärka samarbetet i Stockholms län och innebär inte någon förändring i kommunernas uppgifter och ansvar. Kommunerna har varit den viktigaste samtalsparten under förarbetet fram till beslut om att ansöka om att bilda region. Detta med utgångspunkt i att kommunerna redan idag är den viktigaste samarbetsparten för både landsting och länsstyrelse i en rad frågor.

Samverkan med kommunerna kommer att vara centralt i det fortsatta förberedelsearbetet inför regionbildningen och landstinget kommer att bjuda in kommunerna till dialog och möjligheter att påverka under beslutsprocessen. En av de viktigaste frågorna är att fastställa samverkansformer med kommuner, länsstyrelsen, omkringliggande regioner och övriga aktörer.

Kommer hälso- och sjukvården påverkas när medel ska fördelas på fler områden?

Nej, en regionbildning förändrar inte grundförutsättningarna för hälso- och sjukvården. Förändringen handlar om att beslut om den regionala utvecklingen flyttas närmare länets invånare och ger landstinget ett tydligt ansvar inom områden med stor påverkan på människors vardag. Det ger därmed landstinget bättre möjligheter att ta ett samlat ansvar för både hälso- och sjukvård, regionplanering, kultur, kollektivtrafik, infrastruktur och regional utveckling i länet.

Får Länsstyrelsen en annorlunda roll i regionen?

Länsstyrelsen kvarstår som statens regionala myndighet i länet. Även om ansvaret för regionala utvecklingsfrågor förs över till landstinget kommer Länsstyrelsen inom sina kompetensområden fortsatt att vara en viktig aktör för regionens tillväxt, samt en viktig samverkanspart för landstinget i det fortsatta utvecklingsarbetet i länet.

Regionfullmäktige kommer att besluta, men vi väljer till landstingsfullmäktige, varför är det så?

I samband med att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret medföljer också en möjlighet att besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Så har skett i de övriga län som har bildat regioner, till exempel Region Gotland och Region Skåne. Rent juridiskt finns det primärkommuner och landstingskommuner i Sverige. Både regioner och landsting är landstingskommuner i juridisk mening. Därför står det "val till landstingsfullmäktige" på valsedeln – även om det är regionens parlament som du röstar till.

Varför är vi bland de sista länen i landet att bilda region?

Frågan om att bilda region i Stockholms län har aktualiserats och prövats ett flertal gånger sedan nittiotalet. Av olika anledningar har frågan inte drivits vidare, en viktig anledning är att det saknats enighet i länet. En annan anledning är att landstinget i Stockholms län har haft ansvar för betydande regionala utvecklingsfrågor sedan det så kallade storlandstinget bildades 1971, bland annat ansvar för kollektivtrafik och regionplanering. Att överta det regionala utvecklingsansvaret innebär därför inte en så stor förändring som i många andra län. Däremot skapar det bättre möjligheter för landstinget att ta helhetsansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och fortsatt ta ansvar för hälso- och sjukvård, regionplanering, kultur och trafik i länet.

Varför skiljer sig den regionala organisationen över landet?

Regeringen har angett att de län som vill ska få bilda region. Det innebär att landstinget övertar ansvar för den regionala utvecklingen i länet enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Det formella godkännandet fattas av regeringen och riksdagen, men beslutet att bilda region ska baseras på ett regionalt initiativ där landstinget ansöker om regionbildning hos regeringen. Det regionala utvecklingsansvaret har tidigare legat på Länsstyrelsen i samtliga län, men sedan slutet av nittiotalet har det skett en successiv decentralisering. Motiven har bland annat varit att flytta beslut som rör den regionala utvecklingen närmare länets invånare. Från den 1 januari 2017 är det endast Länsstyrelsen i Stockholms län som har det regionala utvecklingsansvaret. I övriga län har detta ansvar flyttats till landsting (regioner) eller samverkansorgan (regionförbund, där länets kommuner och landstinget är medlemmar).