Regionbildning i Stockholms län

Uppläsning

Landstinget har ansökt till regeringen om att bilda region i Stockholms län från och med 2019. En regionbildning innebär att landstinget, förutom nuvarande arbetsuppgifter, också övertar det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen.

Stockholmsregionen är inne i en historisk expansionsfas, befolkningen ökar snabbt och landstinget blir en allt viktigare ekonomisk spelare på den globala arenan. Att bilda region ger oss större möjlighet att stärka det regionala utvecklingsarbetet. Vi får en tydligare ansvarsfördelning i länet och besluten hamnar närmare invånarna.

Tidplan över beslut som fattas inför regionbildning

Tidslinjen visar de beslut som regeringen ska fatta i frågan och hur andra län förberett sig för att bilda region.

December 2016

 • Landstingsfullmäktige beslutar om att lämna in ansökan till regeringen om att bilda region från och med den 1 januari 2019.
 • Landstingsdirektören får i uppdrag att inrätta en tillfällig projektorganisation som kan påbörja nödvändiga organisatoriska förändringar för att bilda region.
 • Medel för nödvändiga förändringar tas från befintlig budget.

Februari 2017

 • En projektorganisation tillsätts för att ta fram förslag på hur Stockholms läns landsting kan anpassa och utveckla sin politiska organisation, tjänstemannaorganisation och verksamhet inför regionbildningen.

Juni 2017

 • Finansdepartementet skickar en promemoria på remiss till bland annat kommuner och regionala aktörer i Stockholms län. Remissperioden är 7 juni till 15 september 2017.

Under 2017

 • Lagrådsremiss föreslår en ändring av Lag (2010:630) om att regionalt utvecklingsansvar i vissa län även ska omfatta Stockholms län.

Före sommaren 2018

 • Proposition som föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län även omfattar Stockholms län läggs fram till riksdagen. Senast mars 2018.
 • Riksdagen fattar beslut före sommaren 2018.

Hösten 2018

 • Landstingsfullmäktige beslutar om ny organisation.

1 januari 2019

 • Stockholms läns landsting bildar region och övertar formellt det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen.

Vilka uppgifter tar landstinget över från Länsstyrelsen?

Efter regionbildningen tar landstinget över ansvar och uppgifter som rör regional utveckling från Länsstyrelsen:

 • Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
 • Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
 • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.
 • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
 • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
 • Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen, myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.
 • Uppgifter som ska föras över från länsstyrelsen till landstinget är specificerade i lag om regionalt utvecklingsansvar SFS 2010:630

Lag om regionalt utvecklingsansvar SFS 2010:630 

Beslut som fattats före ansökan om regionbildning

 • 16-17 juni 2015: Landstingsfullmäktige beslutar att utreda konsekvenserna av en regionbildning.
 • 3 november 2015: Landstingsstyrelsen beslutar att skicka ett förslag om att ansöka om regionbildning på remiss till länets kommuner. Kommunerna ombads svara senast 29 februari 2016.
 • 14-15 juni 2016: Landstingsfullmäktige beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att fortsätta förberedelsearbetet inför en eventuell regionbildning.
 • September och oktober 2016: Landstinget har dialog med politiska representanter från kommunerna i syfte att följa upp och besvara frågor som ställdes av kommunerna i remissvaren.
 • 13 december 2016: Landstingsfullmäktige beslutar att ansöka om att bilda region från och med 1 januari 2019, samt ger landstingsdirektören i uppdrag att inrätta en tillfällig projektorganisation som kan påbörja nödvändiga organisatoriska förändringar.

Vad gjordes innan landstinget kunde fatta beslut?

Underlag som beskriver motivet och konsekvenserna av en regionbildning för kommunerna och landstinget har legat till grund för den politiska beslutsprocessen.

Remiss till kommunerna i länet november 2015

Frågan till kommunerna var om de tillstyrker att Stockholms läns landsting ansöker om att ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och att Stockholms län därmed bildar en region med direktvalt regionfullmäktige.
I remissen finns bland annat underlag som beskriver regionens geografiska omfattning, tidpunkt för förändringen, situationen i övriga län och regeringens inställning.

Kommunerna svarar på remissen februari 2016

Många kommuner var positiva till att Stockholms län ansöker om att bilda region även om några gjorde vissa förbehåll. Stockholms stad, den folkrikaste kommunen i länet, var negativ. Sammanfattningsvis: 19 kommuner tillstyrkte, 2 avstyrkte, 4 varken tillstyrkte eller avstyrkte och 1 kommun yttrade sig inte.

Skäl som kommunerna lyfte fram för att bilda region var bland annat:

 • Det är en nödvändig regional kraftsamling i Stockholmsregionen.
 • Det regionala utvecklingsarbetet stärks om ansvaret för regionplanering och de regionala utvecklingsfrågorna sammanförs. Det ger även en bättre samordning mellan infrastruktur och kollektivtrafik.
 • En starkare regional aktör för infrastruktursatsningar för tillväxt och utbyggnad av infrastruktur i regionen.
 • Ett organ direkt valt av medborgarna ökar legitimiteten och möjligheten att utkräva ansvar.

Kommunerna anser att det är viktigt med fastställda samverkansformer mellan landstinget och kommunerna. En del är kritiska eftersom detta ännu inte är gjort. En annan nyckelfråga som lyfts fram av kommunerna är att landstinget behöver tydliggöra målbilden för att bilda region.

En farhåga i vissa yttranden är att regionen skulle vara mer fokuserad på hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, än på den regionala utvecklingen.

Dialog med kommunerna följer upp synpunkterna i remissen

I september 2016 hade landstinget dialog med länets kommuner för att besvara de frågor som ställts av kommunerna i remissvaren. Drygt 20 kommuner deltog med representanter från sina politiska ledningar, både från majoritet och från opposition.
Utgångspunkten för dialogen var bland annat frågor om vad en regionbildning innebär och vilka förväntningar som finns, och hur landstinget och kommunerna kan och bör samverka i en framtida region.

Landstingets ansvar för regionala frågor idag

De flesta landsting i Sverige har tagit över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen genom en regionbildning, vilket inneburit en stor förändring för dem. I Stockholms län är det annorlunda.

Stockholms läns landsting fick redan 1971, när det bildades, fullt ansvar för både kollektivtrafiken och regionplaneringen. Regionplanerna som togs fram användes till utredningar om bostadsförsörjningen i den snabbt växande regionen.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Landstingsfullmäktige har beslutat om länets viktigaste dokument för regionens långsiktiga utveckling, regionplanen, sedan början av 70-talet. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2001, var den första planen som förde in frågor om innovationer, integration och kompetensutveckling och integrerade dem med de fysiska planfrågorna. För att understryka denna förändring användes beteckningen regional utvecklingsplan för första gången. RUFS 2001 är dock en regionplan i Plan- och bygglagens mening.

Med den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010, fick Stockholms län också sin första samlade plan som är både en regionplan enligt Plan- och bygglagen (landstingets ansvar) och ett regionalt utvecklingsprogram (Länsstyrelsens ansvar).

Lagar som reglerar landstingets ansvar för regionplanering

Plan- och bygglagen och Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län trädde i kraft 1987. Den ger landstinget det formella uppdraget att som regionplaneorgan ha hand om utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regionala frågor (regionplanering) som avses i 7 kap. 1§ plan- och bygglagen.

Nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050

Under 2018 väntas landstingsfullmäktige ta ställning till nästa Regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, som efter beslut kommer att gälla i åtta år.