Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Uppläsning

Landstinget har ansökt till regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län från och med 2019. Det innebär att landstinget tar över verksamhet inom regional utveckling från Länsstyrelsen, bland annat frågor kopplade till tillväxt och transportinfrastruktur. Riksdagen väntas fatta beslut före sommaren 2018.

Det går på många sätt bra för Stockholmsregionen. Men de kommande åren står regionen står inför flera stora utmaningar, de beskrivs i förslaget till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Genom att ta över det regionala utvecklingsansvaret får landstinget ansvar för att stärka utvecklingsarbetet i regionen och samordna många av de viktiga frågor som rör regionens utveckling. Det innebär också att invånarna får mer inflytande över regionens utveckling när de röstar på de politiker som beslutar i vilken riktning Stockholmsregionen ska utvecklas.

Den här förändringen innebär dock inte att länets gränser ändras. Det innebär heller inte att kommunernas uppgiftsområden eller att landstingets nuvarande uppdrag inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken förändras.

Nya uppdrag för landstinget

Att ta över det regionala utvecklingsansvaret innebär att verksamhet inom regional utveckling flyttas över från Länsstyrelsen till landstinget:

  • Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
  • Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
  • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.
  • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
  • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  • Samverka med länets kommuner, Länsstyrelsen, myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.

Uppdragen beskrivs i Lagen om regionalt utvecklingsansvar SFS 2010:630.

Dialog och samverkan

Före sommaren 2018 väntas riksdagen fatta beslut om Stockholms läns landsting ska få ta över det regionala utvecklingsansvaret.

Landstinget skickade in ansökan om överföring av det regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län till regeringen i december 2016. I två remisser har kommunerna getts möjlighet att lämna synpunkter. Den första skickades ut från landstinget under 2015. Den andra remissen skickades ut från Finansdepartementet under 2017.

Det är många aktörer i Stockholms län som har ett ansvar för regionens utveckling, där alla måste bidra. Men samverkan mellan olika aktörer i regionen behöver också stärkas för att nå visionen i RUFS 2050 att vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Under 2018 kommer landstinget ha en dialog med kommunerna, Länsstyrelsen och andra regionala aktörer om hur vi kan stärka den regionala samverkan.

Landstingets ansvar för regionplanering

Stockholms läns landsting fick redan 1971, när det bildades, ansvar för både kollektivtrafiken och regionplaneringen. Regionplanerna som sedan dess tagits fram har bland annat använts som underlag för bostadsförsörjning och utbyggnad av transporter i den snabbt växande regionen.

Regionplanerna följer plan- och bygglagen och tas fram i bred samverkan med regionens aktörer.

Under 2018 väntas landstingsfullmäktige ta ställning till nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen pekar ut de långsiktiga målen för Stockholmsregionens utveckling fram till 2050 och är giltig i åtta år.

Regionalt utvecklingsansvar i andra län

Flera landsting i Sverige har redan tagit över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Sedan den 1 januari 2017 är det bara i Stockholms län som Länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret, i sex län är det i dag regionförbund eller samverkansorgan som har det regionala utvecklingsansvaret. Samtliga landsting som i dag inte har det regionala utvecklingsansvaret har nu ansökt om att få ta över det från den 1 januari 2019.