Beslut: Nu utvecklas styrningen ytterligare i landstinget

Uppläsning

För att öka effektiviteten och frigöra mer resurser för kärnverksamheterna, som trafik och hälso- och sjukvård, utvecklar landstinget sin koncernstyrning ytterligare.

Styrning, ledning och uppföljning av landstingets verksamheter ska ske både samordnat och effektivt. Arbetet ska ske både ur ett övergripande perspektiv för koncernen Stockholms läns landsting och även inom alla verksamheter. Ett arbete pågår med att förtydliga ansvar och roller för en effektiv organisation. En översyn av innehållet i de styrande dokumenten som reglerar ansvarsfördelning sker också, exempelvis reglemente, arbetsordningar och ägardirektiv.

En översyn genomförs även av de landstingsövergripande styrande dokumenten. Några av åtgärderna är att minska antalet policyer, införa en struktur och hierarki för dokument och innehåll samt att införa enhetliga begrepp.

I budgeten har landstingets målmodell utvecklats och Landstingsstyrelsen ska även stärka sin uppsikt över den samlade landstingsverksamheten. Det innebär bland annat en utvecklad uppföljning av ekonomi och verksamhet och är bland annat en grund för strategiska ställningstaganden och beslut. Till uppföljning och uppsikt kopplas också en utvecklad konsekvenskultur.

Landstingets nya styrning återfinns i kapitel 3 och 4 i landstingets beslutade budget för 2018.

Tillbaka till nyhetslistan