VIL-samordnare på högskola eller i vårdverksamhet

Uppläsning

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är en central del i högskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. I samverkansavtalen mellan Stockholms läns landsting och lärosätena framgår att landstinget ska tillhandahålla kliniska lärandemiljöer för VIL med hög kvalitet. Det innebär att det ska finnas en god pedagogisk kompetens hos handledare och övriga medarbetare.

För att höja den pedagogiska kvaliteten i lärandemiljön har landstinget, i samverkan med lärosätena, inrättat adjungerade kliniska adjunkter inom olika professioner. De utgör bryggan mellan akademi och verksamhet.

Lärosätena ansvarar för att studenterna är väl förberedda inför respektive period för VIL. De ansvarar även för att det finns lektorer och adjunkter som i samarbete med de adjungerade kliniska adjunkterna planerar, genomför och utvärderar VIL. VIL-samordnarna i verksamheten tar emot förfrågan om utbildningsplatser från lärosätenas samordnare.

Årligen görs en kvalitétsuppföljning av VIL. 2015 års undersökning omfattade cirka 31 000 respondenter; chefer, medarbetare och studenter.

Riktlinjer för hantering av utbildningsplatser för VIL

  • Lärosätena ska göra sina förfrågningar om plats senast den 15 mars för höstterminnen respektive den 15 september för vårterminen.
  • Verksamheternas VIL-samordnare ska lämna besked till lärosätena senast den 1 maj respektive 1 november om tilldelade platser. För lärosäten utanför länet gäller att besked ges tidigast den 15 maj respektive 15 november.
  • All administration av platser för VIL sker via Kliniskt placeringsprogram, KliPP.
  • Inom Stockholms läns landsting gäller följande prioriteringsordning vid tilldelning av platser:
  1. Studenter som läser på lärosäten i Stockholms län, alternativt lärosäten som landstinget har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Stockholms län och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Stockholms län och som inte är folkbokförda i Stockholms län kan inte beredas plats.
  • Lärosätena ansvarar för att beställa e-tjänstekort för studerande i Stockholms läns landsting. Studenten kasserar e-tjänstekortet efter avslutad utbildning.