Fler ska kunna få vård hemma

Uppläsning

Fler patienter får möjlighet till vård hemma i stället för på sjukhus. Det blir bekvämare och tryggare för patienten eftersom antalet resor och risken för infektioner minskar.

Samtidigt innebär det fler tillgängliga platser inom slutenvården och vårdköerna kan minskas. Samverkan mellan hemtjänsten, basal hemsjukvård och geriatriken kommer att förbättras.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH

En satsning på avancerad vård i hemmet, ASiH, ska göra det möjligt för fler svårt sjuka att få vård hemma. Särskilda ASiH-team kan exempelvis erbjuda specialiserade vårdinsatser på vård- och omsorgsboenden. Patienten ska kunna nå ASiH-teamen dygnet runt och efter ett samtal om akut vårdbehov ska ASiH-personal vara på plats hos patienten inom 30 minuter.

Om en patient eller närstående önskar, finns även möjlighet att få vård i livets slutskede i hemmet med hjälp av ASiH-personal.