Uppföljning av de två första åren med Vårdval Stockholm

Nu presenterar Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning en rapport av de första två åren med vårdval inom husläkarverksamheten i Stockholms läns landsting. Rapporten visar bland annat på en stor ökning av antalet husläkarbesök i länet. Forskare vid Karolinska Institutets folkhälsoakademi har gjort rapporten på uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Vårdvalet inom husläkarverksamheten infördes den 1 januari 2008 efter beslut i landstingsfullmäktige. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har haft uppdraget att genomföra landstingsfullmäktiges beslut. För att följa upp resultatet av Vårdval Stockholm har förvaltningen låtit forskare vid Karolinska institutets folkhälsoakademi utvärdera de två första åren. Uppföljningen har resulterat i en rapport som nu presenteras.

Enligt landstingsfullmäktiges beslut är ett av målen med vårdvalet att öka patientens möjlighet att välja vårdgivare.  Ett annat mål är att ge flera vårdgivare möjlighet att driva husläkarmottagningar, s.k. etableringsfrihet. Rapporten har följt upp hur vårdvalet fungerar.

Resultat ur rapporten:

 • Husläkarbesöken har ökat med 28 procent mellan åren 2006 och 2009. Den totala kostnaden för husläkarverksamheten har ökat med 2,8 procent
 • Kostnaden per patient och husläkarbesök har minskat
 • 37 nya vårdcentraler har startats i länet, flertalet av dem i låg- och
  medelinkomstområden

Forskarna har också granskat husläkarverksamheten före och efter vårdvalet gällande frågor om bland annat kostnader, besöksutveckling, jämlik vård och kvalitet.

De har kommit fram till att:

 • 2006 gjorde invånare i områden med hög medelinkomst flest besök hos husläkarmottagningarna
 • 2009 var det tvärtom invånare i områden med låg medelinkomst som gjorde flest husläkarbesök
 • Personer med sjukdomar som kräver mycket vård har ökat antalet läkarbesök mer än genomsnittsbefolkningen
 • Den patientupplevda kvaliteten har ökat
 • Husläkarverksamheten har fått större andel av öppenvårdsbesöken. Andelen öppenvårdsbesök hos akutsjukhusen har minskat
 • Förskrivningen av antibiotika på husläkarmottagningarna har minskat per besök
 • Liksom tidigare används mest resurser i de områden som har lägst medelinkomst men skillnaderna mellan områden har jämnats ut

Rapporten kommer att användas som ett underlag för förvaltningen att fortsätta utvecklingen av vårdvalet inom husläkarverksamheten.

Text: Hälso- och sjukvårdnämndens förvaltning

Publicerad datum:
2010-07-05
Ansvarig redaktör: Jon Landquist
Kontakta redaktionen
Foto: Dan Persson

Rapport om Vårdval Stockholm

Läs rapporten Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm.